Καλωσορίσατε / Σχέσεις Επενδυτών / Πιστοληπτική Αξιολόγηση
Πιστοληπτική Αξιολόγηση

Moody's Investors Service

Βασική Πιστοληπτική Αξιολόγηση: Αναβαθμίστηκε σε caa2 στις 14 Δεκεμβρίου 2016 (θετική προοπτική)

Βραχυπρόθεσμη Πιστοληπτική Αξιολόγηση: Επιβεβαιώθηκε σε "Not-Prime" στις 14 Δεκεμβρίου 2016

Μακροπρόθεσμη Πιστοληπτική Αξιολόγηση: Αναβαθμίστηκε σε Caa2 στις 14 Δεκεμβρίου 2016 (θετική προοπτική)

Αντισυμβαλλόμενη Αξιολόγηση Κινδύνων: Αξιολογήθηκε σε B2(cr) / Not-Prime (cr) στις 14 Δεκεμβρίου 2016

Fitch Ratings 

Μακροπρόθεσμη Αξιολόγηση Αθέτησης: αναβαθμίστηκε σε “B-” στις 25 Απριλίου 2016 (σταθερή προοπτική)

Βραχυπρόθεσμη Αξιολόγηση Αθέτησης: αναβαθμίστηκε σε “B” στις 25 Απριλίου 2016

Αξιολόγηση Βιωσιμότητας: αναβαθμίστηκε  σε “b-” στις 25 Απριλίου 2016

Capital Intelligence  

Μακροπρόθεσμη Αξιολόγηση σε Ξένο Συνάλλαγμα: Αναβαθμίστηκε σε "Β+" με θετική προοπτική στις 28 Νοεμβρίου 2016

Βραχυπρόθεσμη Αξιολόγηση σε Ξένο Συνάλλαγμα: Επιβεβαιώθηκε σε "Β" με θετική προοπτική στις 28 Νοεμβρίου 2016

Χρηματοοικονομική ευρωστία: Αναβαθμίστηκε σε "Β+" με σταθερή προοπτική στις 28 Νοεμβρίου 2016

Current Share Price
  |  
Copyright © Τράπεζα Κύπρου | Επικοινωνία 800 00 800 / (+357) 2212 8000