Επικοινωνία

Εξυπηρέτηση Μετόχων

Οι μέτοχοι και τα Χρηματιστηριακά Γραφεία μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία Μετοχών & Χρεογράφων του Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου για εξυπηρέτηση σε θέματα που αφορούν υπόλοιπα εγγεγραμμένων αξιών, πιστοποιητικά, μερίσματα μετοχών/τόκους Χρεογράφων, ενεχυριάσεις, αλλαγές στοιχείων μερίδας και μεταφορές μετοχών από το Κεντρικό Μητρώο και Κεντρικό Αποθετήριο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου στο Σύστημα Άυλων Τίτλων του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Αθηνών και αντίθετα. Επίσης μπορούν να προμηθεύονται με αντίτυπα των Ετήσιων και Εξαμηνιαίων Εκθέσεων του Συγκροτήματος, στα Ελληνικά και Αγγλικά.

  ΚΥΠΡΟΣ

  Τ.Θ. 24884
  1398 Λευκωσία
  Τηλέφωνο: +357 22 126055
  Τελεφάξ:    +357 22 336258
  E-mail:
  shares@bankofcyprus.com

 

Επενδυτικές Σχέσεις

Οι θεσμικοί επενδυτές και οι επενδυτικοί οίκοι γενικότερα, οι χρηματιστές και οι χρηματοεπενδυτικοί αναλυτές μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία Επενδυτικών Σχέσεων για εξυπηρέτηση σε θέματα που αφορούν την αξιολόγηαη της Εταιρίας και τις οικονομικές της δυνατότητες

  ΚΥΠΡΟΣ

  Τ.Θ. 24884
  1398 Λευκωσία
  Τηλέφωνο: +357 22 122239
  Τέλεφαξ:   +357 22 120245

  E-mail: investors@bankofcyprus.com

 

Current Share Price
  |  
Copyright © Τράπεζα Κύπρου | Επικοινωνία 800 00 800 / (+357) 2212 8000