ΧΑΚ (BOCH/ΤΡΚΗ) 2,380 0,000
Τελ. Ενημέρωση 17:20
LSE(BOCH) 2,340 -0,010
Τελ. Ενημέρωση 18:45

Απόδοση σε σχέση με τους μεσοπρόθεσμους στόχους (Κύριους Δείκτες Απόδοσης)

Σημαντική πρόοδος στους Κύριους Δείκτες Απόδοσης με σαφή στρατηγική για την επίτευξη όλων των μεσοπρόθεσμων στόχων

 Κατηγορία

Κύριοι Δείκτες Απόδοσης Συγκροτήματος

   2014   

2015

2016

Σεπτ 2017

Τρέχοντες Μεσοπρόθεσμοι στόχοι

Ποιότητα Δανειακού  Χαρτοφυλακίου

Δείκτης δανείων σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών

53%

50%

41%

37%

<20%

 

Δείκτης ΜΕΔ

62.9%

61.8%

54.8%

48%

<30%

 

Ποσοστό κάλυψης των ΜΕΔ με προβλέψεις

34%

39%

41%

49%

>50%

 

Χρέωση προβλέψεων ως ποσοστό των χορηγήσεων (Cost of Risk)

3.6%

4.3%

1.7%

4.1%*

<1.0%

 

Δείκτης δανείων (μετά τις προβλέψεις) προς καταθέσεις

141%

 121% 95% 85%

90-110%

Κεφάλαιο

Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1)  14.0% 14.0%  14.6%  12.4% >13%**

 

Συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας

14.2%

14.1%   14.6% 13.8%

>15%**

Αποδοτικότητα

Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο

3.9%

3.8%  3.5%  3.2%

~3.0%

 

Καθαρά δικαιώματα και προμήθειες / Σύνολο εσόδων

14%

15%  17%***  19%

>20%

 

Δείκτης κόστος προς έσοδα

36%

 40% 41% 45%

40%-45%

Ισολογισμός

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων

€26.8δις

€23.2δις  €22.2δις  €22.9δις

>€25bn

 

* Ποσό ύψους περίπου €500 εκατ. που αντικατοπτρίζει τη μη-επαναλαμβανόμενη χρέωση από τις τροποποιήσεις στις παραδοχές των προβλέψεων περιλαμβάνεται στη χρέωση προβλέψεων ως ποσοστό των χορηγήσεων (cost of risk), αλλά δεν έχει ετησιοποιηθεί.

** Λαμβάνοντας υπόψη την επίδραση από την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 9 με μεταβατικές διατάξεις (σύμφωνα με την πρόταση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

*** Τα καθαρά δικαιώματα και προμήθειες ως προς το σύνολο των εσόδων για το Δεκέμβριο 2016 δεν περιλαμβάνουν μη επαναλαμβανόμενα έσοδα ύψους περίπου €7 εκατ.