ΧΑΚ (BOCH/ΤΡΚΗ) 1,900 0,040
Τελ. Ενημέρωση 17:20
LSE(BOCH) 1,900 -0,030
Τελ. Ενημέρωση 19:18

Επιτροπή Ελέγχου

Η Επιτροπή αποτελείται αποκλειστικά από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.

Η Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά, τουλάχιστον 4 φορές ανά έτος έτσι ώστε οι συνεδριάσεις να συμπίπτουν με καίριες ημερομηνίες υποβολής χρηματοοικονομικών εκθέσεων της Τράπεζας, και επιπλέον συνεδριάσεις, όποτε καλούνται από τον πρόεδρο της Επιτροπής.

Βασικά καθήκοντα και αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου είναι:

  • η παρακολούθηση και η αξιολόγηση σε ετήσια βάση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και των πληροφοριακών συστημάτων, με βάση τις εκθέσεις της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς και τις παρατηρήσεις και τα σχόλια των εξωτερικών ελεγκτών και των αρμόδιων εποπτικών αρχών και την υποβολή προτάσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την αντιμετώπιση αδυναμιών που εντοπίστηκαν.
  • η παρακολούθηση της διαδικασίας ετοιμασίας χρηματοοικονομικών αναφορών και το σύστημα εσωτερικού ελέγχου. Η Επιτροπή παρακολουθεί τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων ιδιαίτερα όσον αφορά την ανεξαρτησία των εξωτερικών ελεγκτών και την απάντηση της διοίκησης, μέσω διορθωτικών μέτρων για τις ελλείψεις που επισημάνθηκαν από τους ελεγκτές.
  • διασφαλίζει τη ακεραιότητα των οικονομικών καταστάσεων και συζήτα σημαντικές αλλαγές στον τρόπο ελέγχου και λογιστικής
  • συμβουλεύει το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τους όρους εντολής των εξωτερικών ελεγκτών και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο την αμοιβή των ελεγκτών, την παρακολούθηση των προσόντων, της αποτελεσματικότητας καθώς και την εναλλαγή του εγκεκριμένου ελεγκτή και στηρίζει το Διοικητικό Συμβούλιο σε σχέση με την έγκρισή του για εντολές ανάθεσης στον ελεγκτή μη ελεγκτικών υπηρεσιών.
  • παρέχει εποπτεία των λειτουργιών της συμμόρφωσης και εσωτερικού ελέγχου του Συγκροτήματος. Έχει την εξουσία να εξετάσει και να εγκρίνει το πεδίο εφαρμογής του ελέγχου και τη συχνότητα και το πλάνο εσωτερικού ελέγχου.
  • προτείνει τον διορισμό, την απόλυση και την αμοιβή των εξωτερικών ελεγκτών και συνεχώς επανεξετάζει τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας του εξωτερικού ελέγχου και προβαίνει στις κατάλληλες συστάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
  • διασφαλίζει ότι εξωτερικοί ειδικοί σύμβουλοι (κατά προτίμηση όχι οι επίσημοι εξωτερικοί ελεγκτές της Τράπεζας) αξιολογούν την αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου του Συγκροτήματος κάθε τρία χρόνια, τόσο σε ενοποιημένη όσο και ατομική βάση, και διασφαλίζει την εναλλαγή τους μετά από δύο (2) διαδοχικές αξιολογήσεις.

 

Terms of Reference

 

Επιτροπή Ελέγχου

 

Ιωάννης Ζωγραφάκης (Πρόεδρος)

Michael Heger

Arne Berggren

Η Τράπεζα Κύπρου χρησιμοποιεί cookies στο διαδικτυακό τόπο με στόχο τη βελτίωση της online εμπειρίας σας. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή, αποδέχεστε αυτομάτως τη χρήση των cookies.