ΧΑΚ (BOCH/ΤΡΚΗ) 1,900 0,040
Τελ. Ενημέρωση 17:20
LSE(BOCH) 1,900 -0,030
Τελ. Ενημέρωση 19:18

Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνου

Η Επιτροπή αποτελείται αποκλειστικά από μη εκτελεστικά μέλη η πλειοψηφία των οποίων είναι ανεξάρτητα.

Η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της διάθεσης ανάληψης κινδύνων και τη στρατηγική του Συγκροτήματος και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με την στρατηγική διαχείρισης κινδύνων, τις πολιτικές και τους κανονισμούς. Η Επιτροπή είναι επίσης υπεύθυνη για την ανάπτυξη του εσωτερικού πλαισίου διαχείρισης κινδύνων και την ενσωμάτωσή του στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Τράπεζας, καλύπτοντας όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων και των μονάδων της Τράπεζας καθώς και των θυγατρικών.

Η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων εξετάζει αν τα κίνητρα που θέτει η πολιτική αμοιβών λαμβάνουν υπόψη τον κίνδυνο, το κεφάλαιο και τη ρευστότητα της Τράπεζας.  Εγκρίνει επίσης τα δάνεια που υπερβαίνουν ένα ορισμένο επίπεδο, σύμφωνα με την Πολιτική Δανεισμού του Συγκροτήματος. Η διεύθυνση αναφέρεται στην Επιτροπή Κινδύνου για τον πιστωτικό κίνδυνο, τον κίνδυνο αγοράς, τον κίνδυνο ρευστότητας, το λειτουργικό κίνδυνο, τον κίνδυνο δικαστικών διαφορών και τον κίνδυνο φήμης.

 

Terms of Reference

 

Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων

 

Arne Berggren (Πρόεδρος)

Maksim Goldman

Ιωάννης Ζωγραφάκης

Η Τράπεζα Κύπρου χρησιμοποιεί cookies στο διαδικτυακό τόπο με στόχο τη βελτίωση της online εμπειρίας σας. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή, αποδέχεστε αυτομάτως τη χρήση των cookies.