ΧΑΚ (BOCH/ΤΡΚΗ) 2,850 0,030
Τελ. Ενημέρωση 17:20
LSE(BOCH) 2,910 0,040
Τελ. Ενημέρωση 17:14

Επιτροπή Τεχνολογίας

Η Επιτροπή αποτελείται αποκλειστικά από ανεξάρτητα μη-εκτελεστικά μέλη.

Η Επιτροπή Τεχνολογίας βοηθά το Διοικητικό Συμβούλιο στην εκπλήρωση των εποπτικών αρμοδιοτήτων του όσον αφορά το συνολικό ρόλο της τεχνολογίας στην υλοποίηση της επιχειρησιακής στρατηγικής του Συγκροτήματος, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, σημαντικών τεχνολογικών επενδύσεων, τεχνολογικής στρατηγικής, λειτουργίκών επιδόσεων και τεχνολογικών τάσεων που πιθανόν να επηρεάσουν το χαρτοφυλάκιο πελατών ή / και τις υποθέσεις του Συγκροτήματος γενικότερα.

 

Terms of Reference

 

Επιτροπή Τεχνολογίας

 

Lyn Grobler  (Πρόεδρος)

Michael Heger

Ιωάννης Ζωγραφάκης