ΧΑΚ (BOCH/ΤΡΚΗ) 2,380 0,000
Τελ. Ενημέρωση 17:20
LSE(BOCH) 2,340 -0,010
Τελ. Ενημέρωση 18:45

Συνολικός αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου

Στις 31 Ιουλίου 2017, ημερομηνία Πρόσκλησης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2017, το συνολικό εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company είχε ως ακολούθως:

Συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0.10 έκαστη             446.199.933

Κάθε συνήθης μετοχή έχει το δικαίωμα μίας ψήφου.