ΧΑΚ (BOCH/ΤΡΚΗ) 2,890 -0,010
Τελ. Ενημέρωση 14:28
LSE(BOCH) 2,890 -0,010
Τελ. Ενημέρωση 12:29

Μετοχική δομή

Το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ ανέρχεται στις 19 Ιανουαρίου 2017 σε €44.619.993,30 διαιρούμενο σε 446.199.933 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,10 η κάθε μία.

Οι πιο κάτω μέτοχοι κατέχουν ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου που φτάνει ή υπερβαίνει το 3% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας:

 

  • Cyprus Popular Bank Public Co Ltd με ποσοστό 9,6%
  • Lamesa Holding S.A. (συνδεδεμένη με την Renova Group), με  ποσοστό 9,3%
  • TD Asset Management, με ποσοστό 5,2%
  • Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης («EBRD»), με ποσοστό 5,0%
  • Tyrus Capital S.A.M., με ποσοστό 3,5%
  • Senvest Management LLC, με ποσοστό 3,3%
  • Osome Investments Limited, με ποσοστό 3,3%.