Όροι & Προϋποθέσεις χρήσης της υπηρεσίας MoneyFit

Η παρούσα Συμφωνία περιέχει τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση της υπηρεσίας MoneyFit (οι «Όροι και Προϋποθέσεις»).

Πριν ενεργοποιήσετε την επιλογή «Αποδοχή και συνέχιση», παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν έγγραφο και βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε πλήρως και συμφωνείτε με τους παρακάτω όρους. Σας προτείνουμε επίσης να διατηρήσετε ένα αντίγραφο των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων για μελλοντική αναφορά.

Ενεργοποίηση της επιλογής "Αποδοχή και συνέχιση" θα θεωρηθεί ως ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους σας των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.

Για να εγγραφείτε επιτυχώς στην υπηρεσία MoneyFit, θα πρέπει επίσης να αποδεχτείτε τη Δήλωση/Συγκατάθεση επεξεργασίας δεδομένων.

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για σκοπούς μάρκετινγκ αποτελεί βασικό στοιχείο της υπηρεσίας MoneyFit. Για τον λόγο αυτό, η υπηρεσία είναι διαθέσιμη μόνο σε Χρήστες που έχουν ήδη δώσει τη συγκατάθεσή τους για λήψη διαφημιστικού υλικού μέσω των ψηφιακών καναλιών της Τράπεζας (marketingconsent) και έχουν επιτρέψει στην Τράπεζα να επεξεργάζεται τα προσωπικά τους δεδομένα για σκοπούς μάρκετινγκ.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις διαβάζονται σε συνδυασμό με τις συμφωνίες ή/και τους όρους για το άνοιγμα και τη λειτουργία τραπεζικών λογαριασμών που καλύπτονται από τους Όρους και Προϋποθέσεις της 1bank και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών και περιλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό, τα ακόλουθα έγγραφα:

 • τους Όρους και Προϋποθέσεις του 1bank
 • τις Οδηγίες Λειτουργίας του 1bank
 • τη Συμπληρωματική Συμφωνία που διέπει τη σχέση μεταξύ της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ και των πελατών της
 • τους όρους λειτουργίας των καταθετικών λογαριασμών ή των τρεχούμενων λογαριασμών χωρίς δυνατότητα υπερανάληψης
 • τις συμβάσεις τρεχούμενων λογαριασμών με ή χωρίς διευκολύνσεις υπερανάληψης
 • όσον αφορά τις συναλλαγές πληρωμών που πραγματοποιούνται με κάρτα (χρεωστική ή πιστωτική), τους Όρους και Προϋποθέσεις χρήσης καρτών
 • τον Πίνακα Προμηθειών και Χρεώσεων της Τράπεζας Κύπρου, είτε αυτός έχει υπογραφεί κατά το άνοιγμα του τραπεζικού λογαριασμού είτε όχι.

Με τη χρήση της υπηρεσίας MoneyFit, δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει προσεκτικά, κατανοήσει και συμφωνείτε ρητά και ανεπιφύλακτα με το περιεχόμενο όλων των προαναφερθέντων εγγράφων και των Όρων και Προϋποθέσεων που αναφέρονται σε αυτά.

2. ΟΡΙΣΜΟΙ

"ΓΚΠΔ" σημαίνει τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679), όπως αυτός τροποποιείται και αντικαθίσταται κατά καιρούς.

«Δήλωση/Συγκατάθεση επεξεργασίας δεδομένων» σημαίνει ένα ξεχωριστό έγγραφο μέσω του οποίου δηλώνετε ότι συναινείτε στην επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας, για τους σκοπούς που ορίζονται στον Όρο 6 κατωτέρω.

«Εργάσιμη Ημέρα» σημαίνει οποιαδήποτε ημέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή εκτός από τις τραπεζικές αργίες στην Κύπρο.

«ΕΟΧ» σημαίνει τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

«Επιλέξιμος Χρήστης» σημαίνει ένα φυσικό πρόσωπο που κατέχει αναγνωριστικό αριθμό (User ID) και κωδικό πρόσβασης, και το οποίο είναι επιλέξιμο για την υπηρεσία MoneyFit, όπως περιγράφεται στον Όρο 3 κατωτέρω.

«Κωδικός πρόσβασης» σημαίνει τον κωδικό πρόσβασης όπως αυτός ορίζεται στους Όρους και Προϋποθέσεις της 1bank.

«Λογαριασμός/-οί» σημαίνει οποιονδήποτε από τους λογαριασμούς σας που έχετε ανοίξει ή διατηρείτε σε εμάς, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, λογαριασμών ταμιευτηρίου, τρεχούμενων λογαριασμών, λογαριασμών προθεσμιακών καταθέσεων, πιστωτικών καρτών, λογαριασμών δανείων/χρηματοδοτήσεων ή άλλων λογαριασμών στους οποίους μπορείτε να έχετε πρόσβαση μέσω Internet Banking και/ή Mobile app, όπως μπορεί να καθορίζονται από καιρού εις καιρόν.

«Προσωπικά Δεδομένα» σημαίνει κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο (Υποκείμενο Δεδομένων)·ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο που μπορεί να ταυτοποιηθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως με αναφορά σε αναγνωριστικό στοιχείο όπως το όνομα, ο αριθμός ταυτότητας, τα δεδομένα θέσης, το ηλεκτρονικό αναγνωριστικό ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που αφορούν τη φυσική, φυσιολογική, γενετική, ψυχική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

«Τράπεζα» ή «εμείς»/«μας»/«εμας» σημαίνει την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ.

«Τρίτο μέρος» σημαίνει ένα έμπιστο τρίτο μέρος το οποίο χρησιμοποιούμε για να μας βοηθήσει να σας παρέχουμε την υπηρεσία MoneyFit. Αυτό το τρίτο μέρος ενδέχεται να βρίσκεται εκτός του ΕΟΧ.

«Χρήστης» ή "εσείς"/"εσας"/"σας" σημαίνει τον Επιλέξιμο Χρήστη που έχει εγγραφεί στην υπηρεσία MoneyFit.

«1bank» σημαίνει την 24ωρη ηλεκτρονική υπηρεσία που παρέχει η Τράπεζα προκειμένου να επιτρέπει στους Χρήστες του 1bank (όπως ορίζεται στους Όρους και Προϋποθέσεις του 1bank) να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της, συμπεριλαμβανομένης της παροχής πληροφοριών, της εκτέλεσης τραπεζικών συναλλαγών καθώς και της παροχής σε άλλα πρόσωπα γενικών πληροφοριών μέσω τηλεφώνου, διαδικτύου ή άλλων μέσων επικοινωνίας που η Τράπεζα μπορεί να καθορίζει από καιρού εις καιρόν.

«Internet Banking» σημαίνει την υπηρεσία ηλεκτρονικής τραπεζικής της Τράπεζας, στην οποία ο Χρήστης έχει πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας της Τράπεζας και μέσω της οποίας μπορεί να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες του λογαριασμού του και να πραγματοποιεί συναλλαγές ηλεκτρονικά.

«Mobile app» σημαίνει την εφαρμογή Mobile Banking της Τράπεζας είτε σε κινητά smartphone είτε σε tablet, με χρήση λειτουργικών συστημάτων iOS ή Android.

«MoneyFit» σημαίνει υπηρεσία που παρέχεται στους Χρήστες μέσω της οποίας μπορούν να έχουν καλύτερη εικόνα και κατανόηση της οικονομικής δραστηριότητας, του προϋπολογισμού και του προφίλ τους, ώστε να τους βοηθήσει να βελτιώσουν τη λήψη των δικών τους οικονομικών αποφάσεων, να έχουν μεγαλύτερο έλεγχο των οικονομικών τους και να αποκτήσουν πρόσβαση σε μια σειρά από συναφή προϊόντα και υπηρεσίες της Τράπεζας.

«UserID» σημαίνει τον αναγνωριστικό αριθμό όπως αυτό ορίζεται στους Όρους και Προϋποθέσεις της 1bank.

 

3. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ

Για να είστε επιλέξιμοι για την υπηρεσία MoneyFit πρέπει:         

 • να έχετε προσωπικό τρεχούμενο λογαριασμό, πιστωτική κάρτα ή/και αποταμιευτικό λογαριασμό στην Τράπεζα Κύπρου,
 • να είστε εγγεγραμμένοι στο 1bank,
 • να έχετε την πιο ενημερωμένη έκδοση της εφαρμογής τραπεζικής για κινητά (Mobile app) στην κινητή σας συσκευή (smartphone ή tablet), και
 • να έχετε δώσει, μέσω της 1bank, τη συγκατάθεσή σας για χρήση των ψηφιακών καναλιών της Τράπεζας, με σκοπό το μάρκετινγκ.

 

Μόλις γίνετε επιλέξιμοι, μπορείτε να ενταχθείτε στην υπηρεσία MoneyFit ανά πάσα στιγμή κάνοντας κλικ στην επιλογή μενού MoneyFit εντός του Mobile app ή του Internet Banking.

Η υπηρεσία MoneyFit δεν είναι διαθέσιμη στην επιχειρηματική τραπεζική, δηλαδή για επαγγελματικούς λογαριασμούς και λογαριασμούς που τηρούνται από νομικά πρόσωπα όπως ΜΜΕ, εταιρείες και κάθε άλλο είδος οργανισμού.

4. MONEYFIT Insights και προϋπολογισμοί

 • Στο πλαίσιο της υπηρεσίας MoneyFit, αναλύουμε τις συνήθειες δαπανών και αποταμίευσης του/-ων λογαριασμού/-ών σας.
 • Με βάση τα δεδομένα των συναλλαγών σας και βάσει αλγορίθμων που χρησιμοποιούνται από ένα Τρίτο μέρος που έχουμε προσλάβει για να μας βοηθήσει προς τον σκοπό αυτόν, εντοπίζουμε επαναλαμβανόμενες πληρωμές, πιθανές προκλήσεις ρευστότητας, υψηλά/χαμηλά υπόλοιπα, επιστροφές χρημάτων, ημερομηνίες λήξης καρτών, επερχόμενες προγραμματισμένες πληρωμές, επερχόμενες πληρωμές συνδρομής, αποταμιεύσεις που πραγματοποιήθηκαν, ασυνήθιστες συναλλαγές, αυξήσεις δαπανών, ευκαιρίες αποταμίευσης, ταξιδιωτικές δαπάνες, οικονομικούς στόχους, νέες λειτουργίες/προϊόντα που μπορεί να σας ενδιαφέρουν, συνιστώμενους προϋπολογισμούς, κατάσταση ορόσημων του προϋπολογισμού και άλλα παρόμοια στοιχεία, τα οποία στη συνέχεια σας εμφανίζονται με τη μορφή insights («Insights»).
 • Η υπηρεσία MoneyFit και τα Insights που δημιουργούνται βασίζονται στο προσωπικό σας οικονομικό προφίλ, την οικονομική σας δραστηριότητα, το υπόλοιπο του/των λογαριασμού/-ων και το συνολικό υπόλοιπο όλων των λογαριασμών σας. Κατά συνέπεια, τα παραγόμενα Insights και η έγκαιρη παρουσίασή τους μπορεί να διαφέρουν από Χρήστη σε Χρήστη.
 • Η υπηρεσία MoneyFit παρέχεται μόνο για οικιακή και ιδιωτική χρήση. Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιείτε την υπηρεσία MoneyFit για εμπορικούς, επιχειρηματικούς ή μεταπωλητικούς σκοπούς.

 

5. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 • Ενεργοποιώντας την επιλογή λήψης ειδοποιήσεων (push notifications) σε αναδυόμενο παράθυρο αμέσως μετά την εγγραφή σας στο MoneyFit ή εναλλακτικά μέσω της επιλογής ειδοποιήσεων στην επιλογή μενού εντός Mobile app, η Τράπεζα θα σας στέλνει ειδοποιήσεις με τη μορφή ειδοποίησης/-ων (push notifications) για να σας ενημερώνει για τυχόν νέα Insights που έχουν δημιουργηθεί το συντομότερο δυνατό. Τα Insights είναι εκτεθειμένα εντός Mobile app και Internet Banking.
 • Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις (push notifications) που σχετίζονται με το MoneyFit ανά πάσα στιγμή μέσω του διαδικτυακού καναλιού (Mobile app, Internet Banking).
 • Δεν εγγυόμαστε ότι θα λαμβάνετε ειδοποιήσεις (push notifications) ή ότι θα τις λαμβάνετε εγκαίρως ή για κάθε Insight που δημιουργείται.


6. ΑΠΟΡΡΗΤΟ

Η Τράπεζα εκτιμά την ιδιωτικότητά σας.

 • Με την συγκατάθεσή σας, η οποία λαμβάνεται μέσω της ανεξάρτητης Δήλωσης/Συγκατάθεσης επεξεργασίας δεδομένων και της συγκατάθεσής σας για χρήση των ψηφιακών καναλιών της Τράπεζας με σκοπό το μάρκετινγκ, θα επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα σας κατά τη διάρκεια της ανάλυσης των συνηθειών αποταμίευσης και δαπανών σας με σκοπό την παροχή των MoneyFit Insights και πληροφοριών σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες της Τράπεζας που μπορεί να σας ενδιαφέρουν, με βάση την οικονομική σας δραστηριότητα και τους στόχους σας. Η εν λόγω επεξεργασία θα γίνεται σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου μας, την οποία μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://www.bankofcyprus.com.cy/contact-gr/privacy-notice/ και σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ.
 • Τα Προσωπικά Δεδομένα ενδέχεται να υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά διαστήματα, όταν αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των ακόλουθων σκοπών:
  • Επιλεξιμότητα: Ο προσδιορισμός της επιλεξιμότητάς σας για την υπηρεσία MoneyFit και άλλα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρουμε.
  • Ανάλυση οικονομικής δραστηριότητας: Η ανάλυση της οικονομικής σας δραστηριότητας (π.χ. μοτίβα δαπανών και αποταμίευσης) και η καλύτερη κατανόηση του οικονομικού σας προφίλ.
  • Παροχή Insights: Η παροχή των σχετικών Insights.
  • Πληροφορίες σχετικά με προϊόντα/υπηρεσίες: Η επικοινωνία μαζί σας για τυχόν οφέλη, χαρακτηριστικά και άλλες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που ήδη έχετε με την Τράπεζα.
  • Παροχή προϊόντων/υπηρεσιών: Η παροχή προϊόντων και υπηρεσιών που ενδέχεται να ζητήσετε.
  • Κατανόηση των αναγκών των πελατών της Τράπεζας: Για την καλύτερη κατανόηση από την Τράπεζα των σημερινών και μελλοντικών αναγκών των πελατών της και την καλύτερη διαχείριση της επιχείρησής της και της σχέσης που έχει με εσάς και τους πελάτες της.
  • Σκοποί μάρκετινγκ (βάσει της ρητής συγκατάθεσης για χρήση των ψηφιακών καναλιών της Τράπεζας με σκοπό το μάρκετινγκ, που έχετε δώσει μέσω της 1bank): Για να σας ενημερώνουμε για προϊόντα, υπηρεσίες και προσφορές της Τράπεζας που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Σε ορισμένες περιπτώσεις, θα χρησιμοποιηθεί η κατάρτιση προφίλ (profiling), δηλαδή τα δεδομένα σας θα υποβληθούν σε αυτόματη επεξεργασία με σκοπό την αξιολόγηση του οικονομικού σας προφίλ και των καταναλωτικών σας συνηθειών και την παροχή πληροφοριών για προϊόντα και υπηρεσίες που μπορεί να χρειάζεστε.
  • Κοινή χρήση δεδομένων με τρίτους: Ενδέχεται να μας βοηθήσουν Τρίτα μέρη στην παροχή της υπηρεσίας MoneyFit και των Insights. Οι πληροφορίες που λαμβάνει η Τράπεζα για τους σκοπούς που αναφέρονται ανωτέρω ενδέχεται να κοινοποιούνται σε αυτά τα Τρίτα μέρη, υπό την προϋπόθεση ότι οι πληροφορίες αυτές δεν θα περιλαμβάνουν τα Προσωπικά Δεδομένα σας.

Οι πληροφορίες αυτές ενδέχεται, ωστόσο, να περιλαμβάνουν οποιαδήποτε πληροφορία που δυνατόν να παρέχετε στο ελεύθερο κείμενο («Μήνυμα προς Δικαιούχο») κατά την εντολή εκτέλεσης μιας συναλλαγής. Σας προτρέπουμε να σέβεστε τα προσωπικά δεδομένα τρίτων ατόμων και να μην παρέχετε περιττές πληροφορίες σε τέτοια πεδία.

 • Διάθεση των πληροφοριών σας στους υπαλλήλους μας, στους αντιπροσώπους μας ή σε Τρίτα μέρη, γίνεται  μόνο όπου είναι απαραίτητο να τις γνωρίζουν  και όπου είναι αναγκαίο για την παροχή της υπηρεσίας MoneyFit, των Insights, των προϋπολογισμών, των ειδοποιήσεων και άλλων προϊόντων/υπηρεσιών που προσφέρουμε, όπως μπορεί να ζητηθεί από εσάς. Οι εν λόγω υπάλληλοι, αντιπρόσωποι και Τρίτα μέρη θα πρέπει να τηρούν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών αυτών.
 • Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες MoneyFit ανά πάσα στιγμή ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες (Όρος 7).

 

7. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ/ΑΝΑΣΤΟΛΗ

 • Εάν επιθυμείτε να διαγραφείτε από την υπηρεσία MoneyFit, μπορείτε να το κάνετε ανά πάσα στιγμή ακολουθώντας τις οδηγίες εντός του Mobile app ή του Internet Banking. Η διαγραφή από την υπηρεσία MoneyFit θα τερματίσει την υπηρεσία MoneyFit και τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.
 • Νοουμένου ότι εξακολουθείτε να είστε επιλέξιμοι, θα πρέπει να εγγραφείτε εκ νέου και να συναινέσετε εκ νέου στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και στη Δήλωση/Συγκατάθεση επεξεργασίας δεδομένων, προκειμένου να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία MoneyFit στο μέλλον.
 • Έχουμε το δικαίωμα να σας παύσουμε/διαγράψουμε από την υπηρεσία MoneyFit ή να μπλοκάρουμε/αναστείλουμε τη χρήση της υπηρεσίας MoneyFit, ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, όταν:
  • ο/οι λογαριασμός/-οί σας έχει/-ουν κλείσει,
  • δεν είστε πλέον ο κάτοχος του/-ων λογαριασμού/-ών,
  • ο λογαριασμός σας είναι απενεργοποιημένος στο διαδίκτυο,
  • δεν είστε πλέον επιλέξιμοι για την υπηρεσία MoneyFit,
  • δεν κάνατε χρήση της υπηρεσίας MoneyFit για περισσότερες από 30 ημέρες (δηλαδή δεν κάνατε κλικ σε κανένα Insight για περισσότερες από 30 ημέρες).
  • παύουμε να προσφέρουμε την υπηρεσία MoneyFit,
  • πιστεύουμε ή έχουμε βάσιμους λόγους να πιστεύουμε ότι η χρήση της υπηρεσίας MoneyFit από εσάς παραβιάζει τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ή τους Όρους και Προϋποθέσεις της 1bank,
  • αυτό απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία,
  • επιλέξατε να ανακαλέσετε τη Δήλωση Συγκατάθεσης επεξεργασίας δεδομένων ή/και τη συγκατάθεσή σας για μάρκετινγκ.

Θα ενημερωθείτε ότι έχει πραγματοποιηθεί η εν λόγω παύση/διαγραφή και για τους λόγους της καταγγελίας/διαγραφής (εκτός εάν αυτό δεν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία) μέσω των ψηφιακών καναλιών της 1bank.

 • Έχουμε το δικαίωμα να σας παύσουμε/διαγράψουμε από την υπηρεσία MoneyFit ή να μπλοκάρουμε/αναστείλουμε τη χρήση της υπηρεσίας MoneyFit για οποιονδήποτε άλλο λόγο, δίνοντάς σας προειδοποίηση 10 ημερών.
 • Όταν η υπηρεσία MoneyFit τερματιστεί, δεν θα είναι πλέον προσβάσιμη σε εσάς και οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις θα παύσουν να ισχύουν.

 

8. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΘΥΝΗΣ

Χωρίς επηρεασμό τυχόν περιορισμών ευθύνης που αναφέρονται ρητά σε άλλες ρήτρες των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων:

 • Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημία υποστείτε σε σχέση με την υπηρεσία MoneyFit, εκτός εάν η εν λόγω ζημία προκύπτει άμεσα από βαριά αμέλεια, εσκεμμένη παράλειψη ή απάτη εκ μέρους μας.

Νοείται ότι δεν θα είμαστε υπεύθυνοι απέναντί σας ή απέναντι σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο για οποιεσδήποτε επακόλουθες, περιστασιακές ειδικές ή έμμεσες ζημιές, συμπεριλαμβανομένων τυχόν διαφυγόντων κερδών, εμπορικών απωλειών και ζημιών, οι οποίες προκύπτουν από εσάς σε σχέση με την υπηρεσία MoneyFit.

 • Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των προαναφερθέντων, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε ζημίες ή απώλειες σας (συμπεριλαμβανομένων τυχόν έμμεσων, επακόλουθων ή συμπτωματικών ζημιών), οι οποίες θεωρούνται ή φέρονται να έχουν προκύψει ή προκληθεί από κλοπή ή/και με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλεια της συσκευής κινητού τηλεφώνου που χρησιμοποιείται για την πρόσβαση στις υπηρεσίες MoneyFit μέσω της 1bank. Σε μια τέτοια περίπτωση θα πρέπει να μας ενημερώσετε χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στον Όρο 9 κατωτέρω, αμέσως μόλις αντιληφθείτε την κλοπή ή/και την απώλεια και συμφωνείτε να τροποποιήσετε τα στοιχεία εγγραφής σας και να κάνετε όλες τις κατάλληλες αλλαγές για να απενεργοποιήσετε τη χρήση της εν λόγω συσκευής ή/και του αριθμού λογαριασμού. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν κίνδυνοι που συνδέονται με τη χρήση μιας κινητής συσκευής ή/και ενός αριθμού λογαριασμού και ότι σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας, οι εμπιστευτικές πληροφορίες σας μπορεί να τεθούν σε κίνδυνο.
 • Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο παρών όρος δεν αποκλείει την ευθύνη που δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να περιοριστεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

9. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για οποιαδήποτε θέματα, ερωτήσεις ή υποστήριξη μπορεί να χρειαστείτε σε σχέση με την υπηρεσία MoneyFit, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:

Στοιχεία επικοινωνίας:

Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ , Λεωφόρος Κερύνειας 97, 2ος όροφος, Πλατεία Αγλαντζιάς, CY-2113, Λευκωσία, Κύπρος, τηλ. 800 00 800 (+357 22 128000 για διεθνείς κλήσεις) κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 7:45 έως τις 18:00, Σάββατο και Κυριακή 9:00 έως τις 17:00, ή σε περίπτωση αλλαγής των εν λόγω στοιχείων, σε οποιαδήποτε άλλη διεύθυνση ή αριθμό τηλεφώνου που μπορεί να κοινοποιηθεί από την Τράπεζα από καιρού εις καιρόν, ή σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της Τράπεζας. Κατά τη διάρκεια ωρών που υπερβαίνουν το προαναφερθέν ωράριο ή κατά τη διάρκεια μη εργάσιμων ημερών, ο Χρήστης μπορεί να κλειδώσει τον αναγνωριστικό αριθμό (UserID) του/της εισάγοντας 7 φορές λανθασμένο Κωδικό Πρόσβασης.

Σας προτρέπουμε να επικοινωνήσετε μαζί μας σε περίπτωση εμφάνισης οποιουδήποτε από τα παρακάτω γεγονότα ή παρόμοιου γεγονότος, αμέσως μόλις λάβετε γνώση τέτοιου/-ων γεγονότος/-ων:

(α)     Υποψία μη εξουσιοδοτημένης συναλλαγής

(β)     Υποψία δόλιας συναλλαγής

(γ)      Υποψία λανθασμένης εκτέλεσης συναλλαγής

(δ)     Υποψία ότι έχουν παρασχεθεί ή/και υποβληθεί στην Τράπεζα λανθασμένες ή/και ελλιπείς ή/και ανακριβείς πληροφορίες

(ε)      Υποψία ότι o αναγνωριστικός αριθμός (User ID) ή/και ο Κωδικός Πρόσβασης έχει γίνει γνωστός σε τρίτο πρόσωπο

(στ)    Υποψία ότι η συσκευή κινητού τηλεφώνου έχει κλαπεί ή/και χαθεί.

 

10. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

 • Αντιλαμβάνεστε ότι η υπηρεσία MoneyFit και τα Insightsπου παρέχονται μέσω της υπηρεσίας MoneyFit δεν αποτελούν οικονομικές, νομικές, φορολογικές ή επενδυτικές συμβουλές και δεν πρέπει να βασίζεστε σε αυτές ως τέτοιες. Δεν είναι στις προθέσεις μας να παρέχουμε προσωπικές οικονομικές, φορολογικές, νομικές ή επενδυτικές συμβουλές μέσω της υπηρεσίας MoneyFit.
 • Η υπηρεσία MoneyFit παρέχεται ως ευγενική προσφορά. Τα Insights της υπηρεσίας MoneyFit, οι προϋπολογισμοί και οι ειδοποιήσεις (push notifications) που λαμβάνετε προορίζονται αποκλειστικά για την ενημέρωσή σας, για να σας δώσουν μια εικόνα και μια καλύτερη κατανόηση της οικονομικής σας δραστηριότητας, του προφίλ και των προϋπολογισμών σας, προκειμένου να κάνετε τις δικές σας επιλογές για την καλύτερη διαχείριση των οικονομικώνσας και τη βελτίωση της λήψης οικονομικών αποφάσεων. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το πώς θα χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες που παρέχονται στα Insights και τους προϋπολογισμούς ή πώς θα ενεργήσετε βάσει αυτών. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν ζημίες ή απώλειες που μπορεί να υποστείτε ενεργώντας βάσει των εν λόγω Insights και προϋπολογισμών.
 • Αντιλαμβάνεστε ότι το οικονομικό σας προφίλ είναι και πρέπει να θεωρείται μοναδικό και ότι δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουμε όλες τις προσωπικές και οικονομικές σας συνθήκες. Δεν δίνουμε καμία δήλωση, εγγύηση ή εξασφάλιση ότι η υπηρεσία MoneyFit είναι κατάλληλη για εσάς και τους/-ον οικονομικούς/--ό σας στόχους/-ο.
 • Εάν είστε κάτοχος κοινού λογαριασμού, αντιλαμβάνεστε ότι τα δεδομένα συναλλαγών του εν λόγω κοινού λογαριασμού θα λαμβάνονται επίσης υπόψη για τους σκοπούς της υπηρεσίας MoneyFit και ότι τα όποια Insights ή προϋπολογισμοί που παρέχονται μπορεί να αφορούν τον εν λόγω κοινό λογαριασμό. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι έναντι των υπόλοιπων κατόχων κοινού λογαριασμού για τυχόν αποφάσεις ή ενέργειες που μπορεί να λάβετε σε σχέση με τον εν λόγω κοινό λογαριασμό, βασιζόμενοι στα Insights ή/και τους προϋπολογισμούς που λαμβάνετε. Ωστόσο, θα πρέπει να ενημερώσετε τους κατόχους του κοινού λογαριασμού για την υπηρεσία και την επεξεργασία που πραγματοποιεί το MoneyFit, όπως περιγράφεται στο παρόν έγγραφο.
 • Δεν δίνουμε καμία εγγύηση ότι η υπηρεσία MoneyFit θα είναι αδιάλειπτη, έγκαιρη, κατάλληλη για συγκεκριμένο σκοπό, ασφαλής ή χωρίς σφάλματα.

 11. ΤΕΛΗ/ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

 • Δεν χρεώνουμε τέλος για την παροχή της υπηρεσίας MoneyFit. Στο μέλλον ενδέχεται να εισαγάγουμε τέλος για την παροχή της υπηρεσίας MoneyFit. Εάν αποφασίσουμε να εισαγάγουμε μια τέτοια χρέωση, θα σας ειδοποιήσουμε τουλάχιστον 60 ημέρες πριν από την εφαρμογή της χρέωσης, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ασφαλούς μηνύματος μέσω της 1bank
 • Εάν δεν συμφωνείτε με τη χρέωση, θα έχετε τη δυνατότητα να διαγραφείτε από την υπηρεσία MoneyFit και να τερματίσετε τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις (όπως εξηγείται στον Όρο 7 ανωτέρω), χωρίς επιβάρυνση.
 • Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία MoneyFit μετά τη λήξη της περιόδου ειδοποίησης των 60 ημερών, θα θεωρηθεί ότι έχετε αποδεχθεί τη χρέωση.

Ενδέχεται να χρεωθείτε από άλλα μέρη (όπως πάροχοι υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου, άλλοι πάροχοι δεδομένων) για τη χρήση της υπηρεσίας MoneyFit και με το παρόν συμφωνείτε να είστε υπεύθυνοι για όλες αυτές τις χρεώσεις που προκύπτουν σε σχέση με τη χρήση της υπηρεσίας MoneyFit.

12. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

 • Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε και να απαλλάξετε εμάς και τις θυγατρικές μας, τα στελέχη, τους διευθυντές, τους υπαλλήλους, τους συμβούλους, τους πράκτορες και τους δικαιοπάροχους από οποιεσδήποτε ή/και όλες τις αξιώσεις τρίτων, τις ευθύνες, τις ζημίες ή/και τα έξοδα (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των εύλογων αμοιβών δικηγόρων) που προκύπτουν από:
 • (α) αξίωση, διαφωνία, αγωγή ή ισχυρισμό τρίτου ή παραβίαση, κατάχρηση ή υπεξαίρεση με βάση πληροφορίες, δεδομένα, αρχεία ή με άλλο τρόπο σε σχέση με τη χρήση ή την κατάχρηση της υπηρεσίας MoneyFit από εσάς ή
 • (β) την παραβίαση εκ μέρους σας οποιουδήποτε νόμου ή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων,
 • (γ) την παραβίαση από εσάς των δικαιωμάτων του εν λόγω τρίτου.

13. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ

 • Μπορούμε να τροποποιήσουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή, ειδοποιώντας σας τουλάχιστον 60 ημέρες πριν από την εφαρμογή της τροποποίησης μέσω της 1bank.
 • Εάν δεν συμφωνείτε με τις τροποποιήσεις, μπορείτε να διαγραφείτε από την υπηρεσία MoneyFit και να τερματίσετε τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις (όπως εξηγείται στον Όρο 7 παραπάνω),
 • Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία MoneyFit μετά τη λήξη της περιόδου ειδοποίησης των 60 ημερών, θα θεωρηθεί ότι έχετε αποδεχθεί τις αλλαγές.

14. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ

 • Για τους σκοπούς του MoneyFit, όλες οι συναλλαγές αναλύονται και εμφανίζονται σε ευρώ.  Σε περίπτωση που είστε κάτοχος λογαριασμού σε ξένο νόμισμα, το ισοδύναμο σε ευρώ ποσό του υπολοίπου του λογαριασμού ή/και των συναλλαγών του λογαριασμού θα χρησιμοποιείται για τους σκοπούς της υπηρεσίας MoneyFit και τη δημιουργία των Insights και των προϋπολογισμών.
 • Το ισοδύναμο ποσό σε ευρώ υπολογίζεται με βάση τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που χρησιμοποιούνται ως βάση για τον υπολογισμό κάθε συναλλαγματικής ισοτιμίας και οι οποίες διατίθενται από την Τράπεζα ή προέρχονται από πηγή διαθέσιμη στο κοινό.

15. ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και υπόκεινται στη δικαιοδοσία των κυπριακών δικαστηρίων.

Με την επιφύλαξη του ανωτέρω εδαφίου, η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμά της να προσφύγει στα δικαστήρια οποιασδήποτε άλλης χώρας.

 

16. ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ

Κάθε όρος των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων αποτελεί ξεχωριστή και ανεξάρτητη διάταξη. Εάν οποιοσδήποτε από τους όρους αυτούς κριθεί από οποιοδήποτε δικαστήριο ως άκυρος ή ανεφάρμοστος, οι υπόλοιποι όροι θα συνεχίσουν να έχουν πλήρη ισχύ.

17. ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Με το παρόν κατανοώ, αποδέχομαι και αναγνωρίζω ότι ο συνδυασμός του αναγνωριστικού αριθμού μου (User ID) και του Κωδικού Πρόσβασης που αποτελούν την επαλήθευση της ταυτότητάς μου από την Τράπεζα, ισοδυναμεί με την υπογραφή μου και επιπλέον συμφωνώ και αποδέχομαι ότι η συνδυασμένη χρήση θα έχει το ίδιο αποτέλεσμα και ισχύ με την ιδιόχειρη υπογραφή μου, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε πιστοποίηση από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή ή υπηρεσία.

Επιπλέον, συμφωνώ και αποδέχομαι ότι η Τράπεζα θα θεωρεί/αντιλαμβάνεται τη συνδυασμένη χρήση του αναγνωριστικού αριθμού (User ID) και του Κωδικού Πρόσβασής μου ως καταχωρημένα από εμένα προσωπικά και ότι η Τράπεζα δεν θα φέρει ευθύνη σε περίπτωση που ο αναγνωριστικός αριθμός (User ID) και ο Κωδικός Πρόσβασής μου χρησιμοποιηθούν χωρίς την εξουσιοδότησή μου από τρίτο μέρος λόγω δικής μου αμέλειας ή/και επιπολαιότητας ή/και παράλειψης ή/και άλλως πως.