ΧΑΚ (BOCH/ΤΡΚΗ) 1,328 -0,030
Τελ. Ενημέρωση 17:07
LSE(BOCH) 1,338 -0,010
Τελ. Ενημέρωση 18:37

Υπεύθυνες Υπηρεσίες

Διαφάνεια και υπευθυνότητα

Η ακεραιότητα, η διαφάνεια και η υπευθυνότητα είναι οδηγός για κάθε μας ενέργεια. Σε οτιδήποτε κι αν κάνουμε, δημιουργούμε αξία για τους πελάτες μας, τους μετόχους και το προσωπικό.

Εφοδιαστική Αλυσίδα

 • Εισάγουμε νέες διαδικασίες και νέα κριτήρια για την εφοδιαστική αλυσίδα για διασφάλιση της διαφάνειας.
 • Υιοθετούμε τις διαδικασίες αξιολόγησης και επιλογής των προμηθευτών.

Πρακτικές προμηθειών 

Λειτουργούμε σύμφωνα με αρχές, οι οποίες διέπουν κάθε διαδικασία ζήτησης προσφορών:

 • Ο θεμιτός ανταγωνισμός: Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν δίκαιη μεταχείριση.
 • Η σύγκρουση συμφερόντων: Οι περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων  πρέπει να δηλώνονται.
 • Κόστος - Ποιότητα –Αποτελεσματικότητα: Στις αποφάσεις  λαμβάνονται υπόψη η ποιότητα των αγαθών/υπηρεσιών και η επίδοση των υποψηφίων.
 • Διαφάνεια – Προστασία προσωπικών δεδομένων: Όλα τα έγγραφα για τις προσφορές πρέπει να παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες.
 • Διαφανής αξιολόγηση: Η αξιολόγηση των προσφορών είναι διαφανής και χρησιμοποιεί τυποποιημένες μεθόδους βασισμένες σε κοινά αποδεκτές πρακτικές.
 • Λογοδοσία (αναφορά και καταγραφή - αρχειοθέτηση): Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη είναι υποχρεωμένα να ενημερώνουν τον αρμόδιο για την έγκριση αναφορικά με κάθε αγορά ή χρήση του προϋπολογισμού ή των πόρων μας.

Χρήση και σήμανση προϊόντων και υπηρεσιών

 • Εφαρμόζουμε διαδικασία ελέγχου των διαφημιστικών ενεργειών μας και της εξωτερικής επικοινωνίας μας

Υπηρεσίες πληρωμών

Οι υπηρεσίες πληρωμών έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας, όπως πιο κάτω:

 • Συμπληρωματική Σύμβαση που διέπει τη σχέση μεταξύ της Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρείας Λτδ και των πελατών της.
 • Όροι Χρήσης των Καρτών Visa και/ή Mastercard και/ή American Express.
 • Όροι και Προϋποθέσεις Υπηρεσίας 1bank.
 • Όροι και Προϋποθέσεις που διέπουν την εκτέλεση πράξεων πληρωμής στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο πελάτης δεν διατηρεί λογαριασμό πληρωμών με την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ.

Διαχείριση παραπόνων

 • Παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.
 • Διαχειριζόμαστε παράπονα και συστάσεις για βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών μας.
 • Παρέχουμε στους πελάτες μας τρόπους υποβολής παραπόνων/ συστάσεων μέσω διαδικτύου, τηλεφωνικώς ή ταχυδρομικώς.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

Επαναβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας για την προστασία των δικαιωμάτων της ιδιωτικής ζωής του ατόμου, σύμφωνα με τον Νόμο περί Προστασίας Δεδομένων.

Εχεμύθεια – Εμπιστευτικότητα – Προστασία Δεδομένων

Οι σχέσεις με τους πελάτες μας προστατεύονται.

Δεν αποκαλύπτονται πληροφορίες σχετικά με τα οικονομικά θέματα (financial affairs) των πελατών μας ή άλλου είδους πληροφορία, χωρίς την έγκρισή τους.

 • Απαγορεύουμε σε υπαλλήλους μας να αποδέχονται προμήθεια ή άλλη πληρωμή από τρίτους, για πληροφορίες αναφορικά με τους πελάτες και το χαρτοφυλάκιό μας.
 • Όλα τα στοιχεία/αρχεία που τηρούμε (μηχανογραφημένα ή μη) σε σχέση με τους λογαριασμούς των πελατών μας χρησιμοποιούνται καλόπιστα και αυστηρά για τη διεκπεραίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • Απαγορεύεται η χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών που αφορούν πελάτες γι’ αποκόμιση προσωπικού οφέλους.
 • Εξασφαλίζουμε πλήρη διαφάνεια και προστασία δεδομένων σε όλα τα έγγραφα και διαγωνισμούς προμηθειών.
 • Παρέχουμε την ευκαιρία στους πελάτες μας να υποβάλλουν τα παράπονά τους μέσω της ιστοσελίδας μας.
 • Ενημερώνουμε ρητώς τους πελάτες μας για τους λόγους που ζητούμε τα προσωπικά δεδομένα.
Η Τράπεζα Κύπρου χρησιμοποιεί cookies στο διαδικτυακό τόπο με στόχο τη βελτίωση της online εμπειρίας σας. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή, αποδέχεστε αυτομάτως τη χρήση των cookies.