Πληρωμές στο εξωτερικό

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τις Προμήθειες & Χρεώσεις. 

  • Μεταφορές & Πληρωμές

    Μπορείτε να μεταφέρετε χρήματα (σε οποιοδήποτε νόμισμα), σε λογαριασμό άλλης τράπεζας στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.

  • Πρότυπα για μελλοντική χρήση

    Δημιουργήστε πρότυπα (templates) για μελλοντική χρήση και επιλογή δικαιούχου μέσω υφιστάμενης λίστας δικαιούχων. Δείτε περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση προτύπων  εδώ

  • Εμβάσματα SEPA

    Μπορείτε να δημιουργήσετε εμβάσματα SEPA στις περιπτώσεις που ισχύουν μειωμένες χρεώσεις.