Τι είναι η MiFID;

Στις 15 Μαίου 2014 εκδόθηκε η Ευρωπαϊκή Οδηγία για τις Αγορές Χρηματοοικονομικών Μέσων 2014/65/ΕE ("MiFID ΙΙ") και ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός για τις Αγορές Χρηματοοικονομικών Μέσων 600/2014 ("MiFIR") (μαζί MiFID II), που στοχεύουν, μεταξύ άλλων, στην περαιτέρω ενίσχυση της προστασίας των επενδυτών.

Η MiFID II διευρύνει το πεδίο εφαρμογής της MiFID Ι σε επιπρόσθετα  χρηματοοικονομικά μέσα και τόπους διαπραγμάτευσης και επεκτείνεται σε δραστηριότητες/αγορές  που δεν ρυθμίζονταν από την MiFID Ι με σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας και  την καλύτερη προστασία των επενδυτών.

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο έχει μεταφερθεί στο Κυπριακό Δίκαιο  με το Νόμο 87(Ι)/ 2017 ο οποίος  ισχύει από την 3η Ιανουαρίου 2018.

 • Οι υπηρεσίες που παρέχονται από την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ περιλαμβάνουν τη λήψη και διαβίβαση εντολών πελατών σε χρηματοοικονομικά μέσα και την εκτέλεση εντολών πελατώ, και την παροχή επενδυτικών συμβουλών. Κατόπιν αιτήματος, μπορούμε να σας παρέχουμε περαιτέρω λεπτομέρειες αναφορικά με τις υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου που παρέχονται μέσω της θυγατρικής μας εταιρείας CISCO.

  Η Τράπεζα Κύπρου  Δημόσια Εταιρεία Λτδ και όλες οι θυγατρικές της εταιρείες  (το «Συγκρότημα », «εμείς», «εμάς») υπόκειται στις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής και της Κυπριακής νομοθεσίας σχετικά με τον τρόπο παροχής επενδυτικών υπηρεσιών εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, περιλαμβανομένης της  απαίτησης να παρέχουμε στους πελάτες μας πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο εμείς παρέχουμε τις υπηρεσίες  αυτές.

  Η νομική σας σχέση μαζί με το Συγκρότημα διέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις της Συμφωνίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (η "Συμφωνία"), Περαιτέρω πληροφορίες .για τις προσφερόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνονται στο MIFID Προ-συμβατικό Πακέτο πληροφοριών. Πριν την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, θα πάρετε ένα αντίγραφο του Προ-συμβατικό Πακέτου μαζί με τη Συμφωνία.

  Οι πληροφορίες σε αυτή την σελίδα παρέχονται σε υφιστάμενους και δυνητικούς πελάτες, που επιθυμούν να λάβουν γενικές πληροφορίες σχετικά με τις επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες που προσφέρονται από την Τράπεζα. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να αλλάξουν από καιρό σε καιρό από την Τράπεζα, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Συμφωνίας σας. Καλείστε όπως επισκέπτεστε τακτικά την ιστοσελίδα της Τράπεζας για να λαμβάνετε την ενημερωμένη πληροφόρηση.

  Είναι σημαντικό να διαβάσετε και να κατανοήσετε τις πληροφορίες που παρέχονται τόσο στην Συμφωνία σας  όσο και στα 
  MIFID Προ-συμβατικό Πακέτο πληροφοριών. Προτρέπεστε όπως λαμβάνετε  νομικές, επενδυτικές και άλλες συμβουλές που θεωρείτε κατάλληλες  σε σχέση με τις εν λόγω πληροφορίες και την επίδραση τους στην  Συμφωνία σας  ή οποιαδήποτε μελλοντική Συμφωνία με την Τράπεζα, ανάλογα με την περίπτωση.

 • Ανάλογα με τις υπηρεσίες που επιθυμείτε να λαμβάνετε, ενδέχεται να χρειαστεί πρώτα να συμπληρώσετε σχετικό ερωτηματολόγιο.

  Εάν οι υπηρεσίες που θα σας παρασχεθούν περιλαμβάνουν την παροχή επενδυτικών συμβουλών ή/και την διαχείριση χαρτοφυλακίου, θα πρέπει να συμπληρώσετε το Ερωτηματολόγιο Καταλληλότητας. Το Συγκρότημα χρησιμοποιεί το ερωτηματολόγιο για να λάβει τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τις γνώσεις και την εμπειρία σας στον τομέα των επενδύσεων που σχετίζονται με την υπηρεσία και το χρηματοοικονομικό μέσο που θα σας παρασχεθεί, την οικονομική σας κατάσταση και τους επενδυτικούς σας στόχους. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στο Συγκρότημα να προτείνει κατάλληλες επενδύσεις. Αν σας παρέχουμε προσωπική σύσταση για την αγορά, διατήρηση ή πώληση μιας επένδυσης, θα σας παρέχουμε και γραπτή δήλωση καταλληλότητας επεξηγώντας το λόγο που πιστεύουμε ότι η πρόταση είναι κατάλληλη για εσάς, έστω και αν δεν καταλήξει σε επενδυτική συναλλαγή.  

  Σε περίπτωση που έχετε κατηγοριοποιηθεί ως ιδιώτης πελάτης και οι επενδυτικές υπηρεσίες  που σας παρέχονται (εκτός από επενδυτικές συμβουλές και διαχείριση χαρτοφυλακίου) αφορούν περίπλοκα επενδυτικά προϊόντα, θα πρέπει να συμπληρώσετε Ερωτηματολόγιο Συμβατότητας. Σε περίπτωση που βάσει των πληροφοριών που λάβαμε,  κρίνουμε ότι η επενδυτική υπηρεσία η χρηματοοικονομικό μέσο δεν είναι συμβατό για εσάς, θα σας προειδοποιήσουμε ανάλογα.

 • Την 3η Ιανουάριου 2018 έχει τεθεί σε εφαρμογή η νέα πανευρωπαϊκή νομοθεσία/οδηγία MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive II).

  Προστασία Επενδυτών - Παρακολούθηση προϊόντων και προσδιορισμός αγοράς-στόχου

  Σύμφωνα με την MiFID II, η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ («ΤΚ», η «Τράπεζα», «εμείς», «εμάς», «μας» ανάλογα με την περίπτωση), έχει την υποχρέωση να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις παρακολούθησης προϊόντων, που συμπεριλαμβάνουν και τον προσδιορισμό δυνιτικής αγοράς-στόχου για τα χρηματοοικονομικά μέσα που η Τράπεζα δημιουργεί, αναπτύσσει, εκδίδει ή/και σχεδιάζει (ως κατασκευαστής/manufacturer) και τα χρηματοοικονομικά μέσα που η Τράπεζα διανέμει ή πωλεί (ως διανομέας/distributor) σε  εσάς (ο/η «Πελάτης», «εσείς», «σας» ανάλογα με την περίπτωση).

  Οι κανόνες που διέπουν την παρακολούθηση προϊόντων μπορούν να εφαρμοστούν αναλογικά, σύμφωνα με την πολυπλοκότητα του κάθε προϊόντος και τον βαθμό στον οποίο μπορούν να ληφθούν πληροφορίες που είναι διαθέσιμες για αυτό στο ευρύ κοινό, λαμβάνοντας υπόψη και τη φύση του προϊόντος, την επενδυτική υπηρεσία και τη αγορά-στόχου.

  Σύμφωνα με τα πιο πάνω, οι πελάτες στους οποίους παρέχονται οι επενδυτικές υπηρεσίες "Λήψης και διαβίβασης εντολών σχετικών με ένα ή περισσότερα χρηματοοικονομικά μέσα" και "Εκτέλεσης εντολών για λογαριασμών πελατών", όπως και οι πελάτες για τους οποίους η Τράπεζα δεν έχει συλλέξει πληροφόρηση για να προχωρήσει με τον προσδιορισμό της συμβατότητάς τους με την αγορά-στόχο του χρηματοοικονομικού μέσου, θα πρέπει να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα της Τράπεζας στο  http://www.bankofcyprus.com.cy για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αγορές-στόχους για διάφορες κατηγορίες χρηματοικονομικών μέσων για να δουν αν εμπίπτουν στη συγκεκριμένη αγορά-στόχο.

  Βρείτε πιο κάτω σχετικό παράδειγμα.

  Α. Παραδείγματα Δυνητικής Αγοράς - Στόχος

 • Την 3η Ιανουάριου 2018 έχει τεθεί σε εφαρμογή η νέα πανευρωπαϊκη νομοθεσία/οδηγία MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive II).

  Προστασία Επενδυτών - Κόστος και συναφείς επιβαρύνσεις

  Σύμφωνα με την MiFID II, η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ («ΤΚ», η «Τράπεζα», «εμείς», «εμάς», «μας»  ανάλογα με την περίπτωση), έχει την υποχρέωση να παρέχει σε εσάς (ο/η «Πελάτης», «εσείς», «σας» ανάλογα με την περίπτωση), με σαφή και κατανοητή πληροφόρηση σχετικά με την Τράπεζα και τις υπηρεσίες της, τα χρηματοοικονομικά μέσα και τις προτεινόμενες επενδυτικές στρατηγικές, τους τόπους εκτέλεσης και όλο το κόστος και συναφείς επιβαρύνσεις εγκαίρως πριν την παροχή των υπηρεσιών. Αυτό γίνεται προκειμένου να γνωρίζετε το σύνολο του κόστους και των συναφών επιβαρύνσεων που θα προκύψουν, και να μπορέσετε να αξιολογήσετε αυτές τις πληροφορίες και να τις συγκρίνετε με άλλα χρηματοοικονομικά μέσα και επενδυτικές υπηρεσίες, σε συνάρτηση με τις πληροφορίες που σας παρέχονται στη Συμφωνία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (η «Συμφωνία») και/ή στο Προ-συμβατικό Πακέτο Πληροφοριών MiFID (το «Πακέτο Πληροφόρησης») καθώς και στο "Product Governance and Costs and Associated Charges Information" pack.

  Θα σας γνωστοποιούντε δύο είδη πληροφόρησης σχετικά με το κόστος και τις συναφείς επιβαρύνσεις:

  • Εκ των προτέρων (‘ex-ante’ δηλ. πριν τη συναλλαγή) πληροφόρηση για το συνολικό αναμενόμενο κόστος και συναφείς επιβαρύνσεις σχετικά με την επενδυτική υπηρεσία και το χρηματοοικονομικό μέσο.
  • Εκ των υστέρων (‘ex-post’ δηλ. μετά τη συναλλαγή) πληροφόρηση για το συνολικό πραγματικό κόστος και συναφείς επιβαρύνσεις σχετικά με την επενδυτική υπηρεσία και τα χρηματοοικονομικά μέσα, που θα σας παρέχεται ετησίως.

  Όλο το κόστος και οι συναφείς επιβαρύνσεις αποτελούν μέρος του ποσού που θα σας γνωστοποιείται, το οποίο θα διαχωρίζεται σε δύο κύριες κατηγορίες:

  • Κόστος και συναφείς επιβαρύνσεις που σχετίζονται με τα χρηματοοικονομικά μέσα (το «Κόστος Χρηματοοικονομικών Μέσων» ή «Product Costs»). Αυτό θεωρείται γενικά το κόστος που σχετίζεται με την δημιουργία και διαχείριση του ίδιου του χρηματοοικονομικού μέσου.
  • Κόστος και συναφείς επιβαρύνσεις που σχετίζονται με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων και παρεπόμενων υπηρεσιών  (το «Κόστος Υπηρεσιών» ή «Service Costs»). Αυτό θεωρείται γενικά το κόστος που σχετίζεται με την δημιουργία και διατήρηση μιας επένδυσης σε χρηματοικονομικά μέσα που μπορεί να χρεωθεί είτε από την Τράπεζα είτε από τρίτους.

  Για την κάθε μια από αυτές τις κατηγορίες, θα σας παρουσιάζουμε χωριστά στοιχεία που θα περιλαμβάνουν:

  • Έξοδα εισόδου (entry costs) που αφορούν έξοδα μίας φοράς (one-off), έκτακτα (incidental), συναλλαγής (transaction) και παρεπόμενων υπηρεσιών (ancillary services), στην αγορά ενός χρηματοοικονομικού μέσου.
  • Έξοδα λειτουργίας (running costs) που αφορούν τρέχοντα έξοδα  (running), έκτακτα (incidental), συναλλαγής (transaction) και παρεπόμενων υπηρεσιών (ancillary services).
  • Έξοδα εξόδου (exit costs) που αφορούν έξοδα μίας φοράς (one-off), έκτακτα (incidental), συναλλαγής (transaction) και παρεπόμενων υπηρεσιών (ancillary services) στην πώληση ενός χρηματοοικονομικού μέσου.

  Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα έξοδα και τις χρεώσεις καθώς και παραδείγματα για τον τρόπο εφαρμογής τους σε διάφορα χρηματοοικονομικά μέσα, αυτά συμπεριλαμβάνονται στο "Product Governance and Costs and Associated Charges Information" pack.

 • Κατά τη διάρκεια της σχέσης σας με την Τράπεζα, μπορείτε αν θέλετε να προχωρήσετε με υποβολή παραπόνου. Η Τράπεζα διατηρεί και εφαρμόζει πολιτική διαχείρισης παραπόνων και σχετικές διαδικασίες για το χειρισμό των παραπόνων σας με δίκαιο και αποτελεσματικό τρόπο.

  Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με το προϊόν ή την υπηρεσία που σας έχει παρασχεθεί από εμάς, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να υποβάλετε το παράπονο σας. Το παράπονο μπορεί να υποβληθεί στον υπεύθυνο λειτουργό σας προφορικά, γραπτώς με επιστολή, τηλεφωνικώς, με e-mail ή φαξ. Αν το παράπονό σας σχετίζεται με μια συγκεκριμένη υπηρεσία ή προϊόν, παρακαλείστε να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία επικοινωνίας του αντίστοιχου τμήματος. Μπορείτε επίσης να υποβάλετε το παράπονο σας εδώ.
   
  Ωστόσο, εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με την τελική μας απάντηση, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε το παράπονο σας στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο. Για ολοκληρωμένες πληροφορίες σχετικά με τον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο, παρακαλούμε επισκεφθείτε την σελίδα www.financialombudsman.gov.cy.