Επιβράβευση συνεπών δανειοληπτών Στεγαστικών Δανείων

H Tράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ (εφεξής καλούμενη η ‘Τράπεζα’) προχωρεί στην υλοποίηση της δέσμευσης της για έμπρακτη στήριξη των συνεπών δανειοληπτών Στεγαστικών Δανείων της (εφεξής καλούμενοι οι ‘Δανειολήπτες’).

Αναγνωρίζοντας τις ανάγκες τους, η Τράπεζα εφαρμόζει το Πρόγραμμα Επιβράβευσης Συνεπών Δανειοληπτών Στεγαστικών Δανείων (εφεξής καλούμενο το ‘Πρόγραμμα’) με σκοπό να συμβάλει μέσω του Σχεδίου επιβράβευσης καρτών «ανταμοιβή» στην αποφόρτισή τους σε περιόδους κατά τις οποίες το κόστος ζωής είναι υψηλό.

Περισσότερες Πληροφορίες (Q&A).

 • Η Τράπεζα επιβραβεύει τους δανειολήπτες στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο και βάση τιμολόγησης το Βασικό Επιτόκιο Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΒΕΕΚΤ) ή ΕURIBOR τα οποία δόθηκαν πριν τις 30 Σεπτεμβρίου του 2022 με βάση τα  κριτήρια που αναφέρονται πιο κάτω.

 • Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν όλοι οι κάτοχοι στεγαστικών δανείων, των οποίων τα δάνεια φέρουν τα πιο κάτω χαρακτηριστικά:

  • χορηγήθηκαν πριν τις 30 Σεπτέμβριου του 2022,
  • τιμολογούνταν με κυμαινόμενο επιτόκιο με βάση τιμολόγησης ΒΕΕΚΤ ή ΕURIBOR στις 30 Ιουνίου 2023,
  • εξασφαλίζονταν με υποθήκη σε πρώτη κατοικία Αγοραίας αξίας (OMV) μέχρι και 350 χιλιάδες ευρώ, σύμφωνα με τα αρχεία της Τράπεζας στις 30 Ιουνίου 2023,
  • ήταν εξυπηρετούμενα κατά τις 30 Ιουνίου 2023.
 • Επιπρόσθετα με τα πιο πάνω κριτήρια συμμετοχής, οι ακόλουθες προϋποθέσεις  πρέπει να έχουν τηρηθεί:

  • από 30 Ιουνίου 2023 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2023 όλες οι διευκολύνσεις των Δανειοληπτών εξυπηρετούνταν κανονικά σύμφωνα με το αντίστοιχο πρόγραμμα αποπληρωμής τους,  χωρίς να έχουν παρουσιάσει οποιεσδήποτε καθυστερήσεις,
  • από 30 Σεπτεμβρίου του 2022 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2023 δεν έγιναν ειδικές ρυθμίσεις σε οποιεσδήποτε διευκολύνσεις των Δανειοληπτών.

  Τυχόν Δανειολήπτες που δεν έχουν τηρήσει οποιοδήποτε εκ των κριτηρίων και προϋποθέσεων του Προγράμματος εξαιρούνται από το Πρόγραμμα.

 • Οι δικαιούχοι Δανειολήπτες επιβραβεύονται μέσω βαθμών ανταμοιβής στα πλαίσια του Σχεδίου  Επιβράβευσης Καρτών "ανταμοιβή" της Τράπεζας (εφεξής καλούμενο το ‘Σχέδιο’).

  Οι δικαιούχοι Δανειολήπτες θα λάβουν αναλογικά 25 χιλιάδες βαθμούς ανά 100 χιλιάδες ευρώ στο μέσο υπόλοιπο του εν λόγω στεγαστικού δανείου τους κατά την περίοδο 30 Ιουνίου 2023 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2023 (αντίστοιχη χρηματική αξία €250), νοουμένου ότι πληρούνται όλοι οι όροι και προϋποθέσεις που αναφέρονται στα σημεία 2 και 3, πιο πάνω.

  Παράδειγμα

  Κάτοχος στεγαστικού δανείου το οποίο:

  • δόθηκε πριν τον Σεπτέμβριο του 2022,
  • εξασφαλίζεται με υποθήκη σε πρώτη κατοικία αγοραίας αξίας 350 χιλιάδων ευρώ,
  • είχε υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2023, 95 χιλιάδες ευρώ και στις 31 Δεκεμβρίου 2023, 85 χιλιάδες ευρώ (μέσος όρος: 90 χιλιάδες ευρώ),

  θα λάβει 22,5 χιλιάδες βαθμούς ανταμοιβής που αντιστοιχούν σε αγορές αξίας 225 ευρώ και μπορούν να εξαργυρωθούν μέσω αγορών σε οποιεσδήποτε από τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο Σχέδιο.

  Στo Σχέδιο συμμετέχουν πάνω από 280 έμποροι από όλους τους τομείς της οικονομίας σε είδη ένδυσης, εστιατόρια, αρτοποιεία, υπεραγορές, ηλεκτρονικά είδη, DIY, πρατήρια καυσίμων, αεροπορικές εταιρείες, ξενοδοχεία και πολλά άλλα.

  Για πληροφορίες σχετικά με τους εμπόρους που συμμετάσχουν στο Σχέδιο αποταθείτε  εδώ

 • Οι βαθμοί ανταμοιβής παραχωρούνται αυτόματα  στους δικαιούχους Δανειολήπτες, στο λογαριασμό τους στο σχέδιο «ανταμοιβή», νοουμένου ότι τηρήθηκαν τα κριτήρια συμμετοχής στο Πρόγραμμα ως αναφέρονται στα σημεία 2 και 3 πιο πάνω.

  Οι δικαιούχοι Δανειολήπτες κάτοχοι καρτών της Τράπεζας δεν χρειάζεται να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια.

  Σε περίπτωση που δικαιούχος Δανειολήπτης δεν κατέχει κάρτα της Τράπεζας, μπορεί να αιτηθεί χρεωστική κάρτα μέσω του “Quick Hub” στο Internet Banking ή στο ΒοC Mobile App. Το ποσό της ετήσιας συνδρομής για το πρώτο έτος θα επιστρέφεται.

 • Όλοι οι δικαιούχοι Δανειολήπτες έχουν τύχει σχετικής ενημέρωσης μέσω επιστολής ή SMS.

 • Σχετικές οδηγίες για τη λειτουργία του σχεδίου «ανταμοιβή» μπορείτε να βρείτε εδώ.