Λύσεις Διαχείρισης Συναλλαγματικού Κινδύνου

 

 • Διακύμανση συναλλάγματος Διευκολύνουμε τους πελάτες μας να εντοπίζουν και να μετριάζουν τους κινδύνους που σχετίζονται με τη διακύμανση των συναλλαγματικών ισοτιμιών.
 • Αξιοποίηση ευκαιριών Παρέχουμε τη δυνατότητα στους πελάτες μας να εκμεταλλεύονται ευνοϊκές κινήσεις της αγοράς και να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες, παραμένοντας ταυτόχρονα πλήρως προστατευμένοι σε δυσμενείς διακυμάνσεις.

Περισσότερες πληροφορίες

 • Oι εισαγωγείς και εξαγωγείς που συμμετέχουν σε νομισματικές συναλλαγές στο εξωτερικό είναι εκτεθειμένοι σε συναλλαγματικούς κινδύνους.

 • Η μεταβλητότητα των συναλλαγματικών ισοτιμιών ενδέχεται να προσφέρει τη δυνατότητα πραγματοποίησης πιθανών κερδών ως απόρροια μιας ευνοϊκής κίνησης της αγοράς. Η επίτευξη μιας σωστής ισορροπίας μεταξύ κινδύνου και απόδοσης πιθανόν να αποτελεί κοινό στόχο στη στρατηγική πολλών οργανισμών σε σχέση με τον συναλλαγματικό κίνδυνο.

 • Διευκολύνουμε τους πελάτες μας να εντοπίζουν και να μετριάζουν τους κινδύνους που σχετίζονται με τη διακύμανση των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Εξαλείφοντας τον συναλλαγματικό κίνδυνο, οι πελάτες μας μπορούν να επικεντρωθούν στις κύριες επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και να επιτύχουν ένα ακριβέστερο οικονομικό σχεδιασμό.

  Χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες αντισταθμιστικές δομές, παρέχουμε τη δυνατότητα στους πελάτες μας να εκμεταλλευτούν ευνοϊκές κινήσεις της αγοράς και να αδράξουν ευκαιρίες, παραμένοντας ταυτόχρονα πλήρως προστατευμένοι σε οποιαδήποτε δυσμενείς διακυμάνσεις.

  Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι, οι πελάτες μας αντιλαμβάνονται τη φύση και το μέγεθος του συναλλαγματικού κινδύνου που πηγάζει από την εμπορική τους δραστηριότητα και να συνεργαστούν για τη δημιουργία βέλτιστων λύσεων διαχείρισης κινδύνου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις τους. Επιπλέον, βοηθούμε στον σχεδιασμό, στην εφαρμογή και στη διατήρηση ισχυρών και αποτελεσματικών στρατηγικών αντιστάθμισης κινδύνου για κάλυψη της συναλλαγματικής τους έκθεσής τους στο εξωτερικό.

 • Μερικά παραδείγματα προϊόντων αντιστάθμισης συναλλαγματικού κινδύνου αποτελούν:

  • Τα Προθεσμιακά Συμβόλαια συναλλάγματος
  • Τα Δικαιώματα Προαίρεσης συναλλάγματος
  • Τα Σύνθετα Προθεσμιακά Συμβόλαια και άλλες Στρατηγικές Δικαιωμάτων Προαίρεσης.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Disclaimer

Επενδυτική Πληροφορία