Γιατί σε μας

  • Λειτουργούμε σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον

    γι' αυτό στοχεύουμε στην επιλογή προσοντούχου προσωπικού, το οποίο να δεσμεύεται στις αξίες και τους στόχους μας. 

  • Αναλαμβάνουμε να προσφέρουμε στους εργαζομένους μας

    τις κατάλληλες εργασιακές συνθήκες, ώστε να αναγνωρίζεται η αξία και η προσφορά τους σε ένα περιβάλλον στο οποίο διασφαλίζονται οι αρχές της ισότητας, της εμπιστοσύνης, του σεβασμού και της αξιοπιστίας.

  • Επένδυση & Αναγνώριση της σημασίας της

    ενδυνάμωσης και ανάπτυξης των ανθρώπων μας. Οι άνθρωποι μας είναι πρεσβευτές του Οργανισμού και έχουν την δέσμευση να κάνουν το σωστό για τους πελάτες, την κοινωνία, τους μετόχους και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Περισσότερα