Μετοχές και Αμοιβαία Κεφάλαια

  • Επένδυση σε μετοχές εισηγμένων Μπορείτε να επενδύσετε σε μετοχές εισηγμένων εταιρειών σε όλο τον κόσμο, με πρόσβαση σε μεγάλα διεθνή χρηματιστήρια (LSE, NYSE). Η εκτέλεση των εντολών σας επιτυγχάνεται με εποικοδομητική συνεργασία.
  • Επιλέξτε Αμοιβαία Κεφάλαια Τα Αμοιβαία Κεφάλαια προσφέρουν ένα αποδοτικό επενδυτικό μέσο, μέσω της συγκέντρωσης χρημάτων από πολλούς επενδυτές για επένδυση σε μετοχές, ομόλογα, βραχυπρόθεσμα μέσα χρηματαγοράς, άλλα αμοιβαία κεφάλαια και εμπορεύματα.
  • Επενδύσεις σε κεφάλαια Προσφέρουμε ποικίλες υπηρεσίες για επενδύσεις σε κεφάλαια που υποστηρίζουν τις διασυνοριακές ανάγκες διασποράς για όλες τις συναλλαγές κεφαλαίων, όπως Αμοιβαία Κεφάλαια, Exchange Traded Funds (ETF’s) και hedge funds.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Disclaimer

Επενδυτική Πληροφορία