Ευρωπαϊκή Οδηγία σχετικά με τις υπηρεσίες πληρωμών (PSD2)

Τελευταία ενημέρωση Μάϊος 2024 - Δες τι άλλαξε


Τι είναι η Ευρωπαϊκή Οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών;

 

Η Ευρωπαϊκή Οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 αφορά τη ρύθμιση των υπηρεσιών πληρωμών στην Ευρωπαϊκή αγορά, ευρέως γνωστή ως «PSD 2» . Η ημερομηνία συμμόρφωσης των Κρατών-Μελών με την ως άνω Οδηγία είναι η 13η Ιανουαρίου 2018.

Σκοπός της Οδηγίας είναι η παροχή της νομικής βάσης για την περαιτέρω ανάπτυξη μιας ενοποιημένης εσωτερικής αγοράς για τις πληρωμές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (η ‘Ένωση’), καθιστώντας τις εξίσου απλές, αποτελεσματικές, ασφαλείς και διαφανείς.

Με την εναρμόνιση σε εθνική νομοθεσία της Οδηγίας ‘PSD2’, η οποία διαδέχεται την υφιστάμενη Οδηγία (‘PSD1’), καλύπτονται και ρυθμίζονται επιπλέον:

α) πράξεις πληρωμών σε νόμισμα που δεν είναι νόμισμα κράτους-μέλους όταν και τα δύο σκέλη (αποστολή ή παραλαβή χρημάτων) εκτελούνται εντός της Ένωσης, σε ό,τι αφορά τα μέρη πληρωμής που πραγματοποιούνται στην Ένωση καθώς και

β) οι πράξεις πληρωμών σε οποιοδήποτε νόμισμα όταν μόνο το ένα σκέλος βρίσκεται εντός της Ένωσης, σε ό,τι αφορά τα μέρη πληρωμής που πραγματοποιούνται στην Ένωση. 

Επιπρόσθετα, η Οδηγία ‘PSD2’ επιτρέπει την προσφορά υπηρεσιών πληρωμών τόσο σε καταναλωτές όσο και επιχειρήσεις, από Εταιρείες/Οργανισμούς που δεν είναι κατ’ ανάγκην Τραπεζικά Ιδρύματα (Third Party Providers – TPPs), όπως: 

Πάροχοι υπηρεσιών εκκίνησης πληρωμής: Προσφέρουν τη δυνατότητα εκκίνησης μιας ηλεκτρονικής πληρωμής, κατόπιν οδηγιών του πληρωτή, από λογαριασμό του που τηρείται σε άλλο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών (Τραπεζικό Ίδρυμα), παρέχοντας παράλληλα στους εμπόρους τη διαβεβαίωση για την εκκίνηση της πληρωμής, ούτως ώστε να αποδεσμεύονται τα αγαθά ή να παρέχονται οι υπηρεσίες χωρίς καθυστέρηση. Πάροχος υπηρεσιών εκκίνησης πληρωμής δυνατόν να είναι και κάποιο Τραπεζικό Ίδρυμα ή άλλος εξουσιοδοτημένος για το σκοπό αυτό Οργανισμός/Εταιρεία.

Πάροχοι υπηρεσιών πληροφοριών λογαριασμού: Διαδικτυακή υπηρεσία η οποία παρέχει συγκεντρωτικές πληροφορίες σχετικά με ένα ή περισσότερους λογαριασμούς πληρωμών που τηρεί ο πελάτης με διάφορα Τραπεζικά Ιδρύματα, ώστε να έχει μια γενική εικόνα της οικονομικής του κατάστασης οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Πάροχος υπηρεσιών πληροφοριών λογαριασμού δυνατό να είναι και κάποιο Τραπεζικό Ίδρυμα ή άλλος εξουσιοδοτημένος για το σκοπό αυτό Οργανισμός/Εταιρεία.

Πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού: Τραπεζικά Ιδρύματα τα οποία παρέχουν και τηρούν τους λογαριασμούς πληρωμών των πελατών.

Τι σημαίνει για τους καταναλωτές;

 

Στόχος της Οδηγίας είναι, εκτός των άλλων, η παροχή του ίδιου επιπέδου προστασίας στους καταναλωτές εντός του ευρωπαϊκού χώρου.

Με την υιοθέτηση της πιο πάνω Οδηγίας ενισχύονται τα δικαιώματα του καταναλωτή, συμπεριλαμβανομένων των εξής: 

    • Μειωμένη ευθύνη για μη εγκεκριμένες πληρωμές, από 150 ευρώ σε 50 ευρώ
    • Παροχή σαφέστερων πληροφοριών σχετικά με τις υπηρεσίες πληρωμών και τις πληρωμές
    • Ταχύτερες πληρωμές
    • Ενίσχυση των δικαιωμάτων αναφορικά με επιστροφές για άμεσες πιστώσεις σε ευρώ

Περισσότερες πληροφορίες για τα δικαιώματα σας ως καταναλωτές, μπορείτε να βρείτε στο ενημερωτικό φυλλάδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

 
Που εφαρμόζεται η Οδηγία (PSD2);

 

Η Οδηγία ‘PSD2’ έχει ισχύ σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ καθώς επίσης τη Νορβηγία, την Ισλανδία και το Λιχτενστάιν.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο διαδικτυακό μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/payment-services/payment-services_en

Στην Κυπριακή Δημοκρατία η πιο πάνω Οδηγία έχει υιοθετηθεί με τον Περί Παροχής και Χρήσης Υπηρεσιών Πληρωμών και Πρόσβασης στα Συστήματα Πληρωμών Νόμο του 2018.

 

Πως χειρίζεται η Τράπεζα Κύπρου την Οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών;

 

Η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ (η ‘Τράπεζα Κύπρου’) έχει συμμορφωθεί πλήρως με τις πρόνοιες της Ευρωπαϊκής Οδηγίας ‘PSD2’ και της εθνικής νομοθεσίας Περί Παροχής και Χρήσης Υπηρεσιών Πληρωμών και Πρόσβασης στα Συστήματα Πληρωμών Νόμο του 2018.

Στο πλαίσιο συμμόρφωσης με τον πιο πάνω Νόμο, η Τράπεζα Κύπρου έχει διαμορφώσει ανάλογα τη Συμπληρωματική Συμφωνία καθώς επίσης τους σχετικούς Όρους και Προϋποθέσεις που διέπουν τις υπηρεσίες πληρωμών, τους οποίους καλείστε να διαβάσετε προσεκτικά.