Επιτοκιακός Κίνδυνος

 • Έκθεση σε κινδύνους επιτοκίων Συνεργαζόμαστε με τους πελάτες μας βοηθώντας τους να αντισταθμίσουν την έκθεσή τους σε επιτοκιακό κίνδυνο με τη χρήση των κατάλληλων εργαλείων και τεχνικών.
 • Εισοδήματα σταθερής μορφής Βοηθούμε τους επενδυτές τίτλων σταθερού εισοδήματος να μετατρέψουν τα εισοδήματά τους από κυμαινόμενα τοκομερίδια σε εισοδήματα σταθερής μορφής.

Περισσότερες πληροφορίες

 • Ο επιτοκιακός κίνδυνος αποτελεί βασική ανησυχία πολλών πελατών, τόσο θεσμικών, όσο και εταιρικών. Ενδεχόμενη άνοδος των επιτοκίων μπορεί να αυξήσει σημαντικά τα ποσά που απαιτούνται για την καταβολή των τόκων και κατ’ επέκταση μπορεί να οδηγήσει έναv οργανισμό σε αξιοσημείωτες ζημιές. Αντιθέτως, διαχειριστές χαρτοφυλακίων με επενδύσεις κυμαινόμενου επιτοκίου, ενδέχεται να υποστούν μείωση των εισερχόμενων ταμειακών ροών τους ως αποτέλεσμα της μείωσης των επιτοκίων.

 • Συνεργαζόμαστε με τους πελάτες μας βοηθώντας τους να αντισταθμίσουν την έκθεσή τους σε επιτοκιακό κίνδυνο με τη χρήση των κατάλληλων εργαλείων και τεχνικών. Για παράδειγμα, με τη χρήση των κατάλληλων προϊόντων μπορούμε να προσφέρουμε στους εταιρικούς μας πελάτες τη δυνατότητα να καθορίσουν την έκθεσή τους σε κυμαινόμενα επιτόκια και κατ' επέκταση να μετατρέψουν αποτελεσματικά τις αντίστοιχες υποχρεώσεις τους από κυμαινόμενο σε σταθερό επιτόκιο. Παρομοίως, ίδιες προσεγγίσεις δύναται να χρησιμοποιηθούν από επενδυτές τίτλων σταθερού εισοδήματος για τη μετατροπή των εισοδημάτων από κυμαινόμενα τοκομερίδια σε εισοδήματα σταθερής μορφής.

 • Παραδείγματα τέτοιων προϊόντων αποτελούν: 

  • Οι Συμβάσεις Ανταλλαγής Επιτοκίων
  • Οι Συμφωνίες Προστασίας από την άνοδο εποτοκίων
  • Οι Συμφωνίες Επιτοκιακής Διακύμανσης Περιορισμένου Εύρους

   

Επικοινωνήστε μαζί μας

Disclaimer

Επενδυτική Πληροφορία