Επίτευξη Ουδετερότητας Άνθρακα

Οι εκπομπές ΑΤΘ Πεδίου 1 και Πεδίου 2 και οι ουσιώδεις μη-χρηματοδοτούμενες εκπομπές του Πεδίου 3  του Συγκροτήματος υπολογίστηκαν για το 2021, χρησιμοποιώντας μια ευρέως αποδεκτή μεθοδολογία και επέτρεψε στο Συγκρότημα να θέσει ένα εφικτό σχέδιο δράσεων για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα και την επίτευξη των στόχων για απαλλαγή από τον άνθρακα. Προκειμένου το Συγκρότημα να επιτύχει τον στόχο της κλιματικής ουδετερότητας, οι εκπομπές ΑΤΘ Πεδίου 1 και Πεδίου 2 πρέπει να μειωθούν κατά 42% (απόλυτος στόχος) μέχρι το 2030. Ο απόλυτος στόχος μείωσης έχει τεθεί ακολουθώντας το κλιματικό σενάριο του 1.5°C που είναι ευθυγραμμισμένο με τη Συμφωνία του Παρισιού.

Δεδομένου ότι η ΒOC PCL έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στις εκπομπές ΑΤΘ του Συγκροτήματος, η BOC PCL έχει καταρτίσει ένα πλάνο για απαλλαγή από τον άνθρακα με στόχο να μειώσει το δικό της αποτύπωμα άνθρακα σχετικά με τις εκπομπές ΑΤΘ Πεδίου 1 και Πεδίου 2 και τελικώς να επιτύχει ουδετερότητα άνθρακα μέχρι το 2030.

Ως BOC PCL προγραμματίζουμε να επενδύσουμε σε υποδομές υψηλής ενεργειακής απόδοσης και να αντικαταστήσουμε μηχανήματα και αυτοκίνητα που λειτουργούν με ορυκτά καύσιμα μεταξύ του 2023 και του 2025, οδηγώντας σε μείωση περίπου 5-10% των εκπομπών ΑΤΘ Πεδίου 1 και Πεδίου 2 μέχρι το 2025 σε σχέση με το 2021. Αναμένουμε ότι οι εκπομπές ΑΤΘ Πεδίου 2 θα μειωθούν περαιτέρω όταν η αγορά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αναπτυχθεί περαιτέρω στην Κύπρο. Οι δράσεις που έχουν προγραμματιστεί από την BOC PCL μεταξύ του 2023 και του 2025 περιλαμβάνουν:

  • αντικατάσταση συστημάτων κλιματισμού
  • αντικατάσταση λεβήτων
  • εγκατάσταση φωτοβολταϊκών
  • μονώσεις οροφών
  • εγκατάσταση αισθητήρων CO2
  • εγκαταστάσεις ανάκτησης θερμότητας

Παρόμοιες ενέργειες για υψηλή ενεργειακή απόδοση έχουν σχεδιαστεί για τις υπόλοιπες θυγατρικές εταιρείες του Συγκροτήματος. Σε αυτό το στάδιο, το Συγκρότημα δε θα θέσει συγκεκριμένους στόχους για τις ουσιαστικές μη-Χρηματοδοτούμενες εκπομπές ΑΤΘ Πεδίου 3 λόγω ότι η συντριπτική πλειοψηφία των εκπομπών ΑΤΘ Πεδίου 3 προκύπτουν από το δανειακό του χαρτοφυλάκιο.

Ως BOC PCL, έχοντας τη μεγαλύτερη συμβολή στις εκπομπές ΑΤΘ του Συγκροτήματος, έχουμε εκτιμήσει τις εκπομπές ΑΤΘ Πεδίου 1 και Πεδίου 2 για το 2022 έτσι ώστε να παρακολουθούμε την πρόοδό μας σε σχέση με τον στόχο μας για κλιματική ουδετερότητα.

 

BOC PCL - Εκπομπές ΑΤΘ Πεδίου 1 και Πεδίου 2

BOC PCL - Κατανάλωση Χαρτιού (κιλά)