Μεταφορές και Πληρωμές

 • Μπορείτε να κάνετε μεταφορές

  Mεταξύ συνδεδεμένων λογαριασμών εντός της Τράπεζας ή μεταφορές σε τοπικές τράπεζες, εμβάσματα (Διεθνείς Μεταφορές), εκτέλεση μισθοδοσίας, πληρωμές λογαριασμών κοινής ωφελείας κ.λπ.

 • Δωρεάν χρεώσεις

  Μέσω των ψηφιακών καναλιών όλες οι συναλλαγές σας γίνονται δωρεάν ή με μειωμένες χρεώσεις. Κάντε κλικ εδώ για τον Πίνακα Προμηθειών και Χρεώσεων.

 • Μελλοντικές μεταφορές χρημάτων Όλες οι χρηματικές συναλλαγές μπορούν να οριστούν για εκτέλεση μέχρι και 6 μήνες μετά (μελλοντικές μεταφορές).

Μεταφερθείτε στο ψηφιακό μέλλον

Περισσότερες πληροφορίες

  • Παρακολούθηση της κατάστασης της κάθε συναλλαγής μέσω της επιλογής οι Λογαριασμοί μου > Κατάσταση Συναλλαγών.
  • Εκτύπωση και αποθήκευση αντίγραφου κάθε συναλλαγής σε μορφή pdf.
  • Εκτέλεση συναλλαγών με καθορισμό πολλαπλών υπογραφών.
  • Δημιουργία προτύπων για ταχύτερη εκτέλεση συναλλαγών που γίνονται πιο συχνά
  • Δημιουργία πάγιων εντολών μεταφοράς.
  • Ακύρωση συναλλαγών με μελλοντική ημερομηνία εκτέλεσης.
  • Αγορά χρόνου ομιλίας (eShop για Cyta και Epic).
  • Δημιουργία προειδοποίησης μεταφοράς για λογαριασμούς προειδοποίησης.

800.00.800

+35722128000 από εξωτερικό
Δευτέρα - Παρασκευή 7:45 - 18:00 & Σάββατο και Κυριακή 09:00 - 17:00

Βρείτε το κοντινό σας κατάστημα

ή χρησιμοποιήστε μια από τις ΑΤΜ μας

Ξεχάσατε τους κωδικούς πρόσβασής σας;

Ξεκλειδώστε τη συνδρομή σας