Συνεχιζόμενες Νίκες κατά του Οικονομικού Εγκλημάτος

Η Τράπεζα Κύπρου έχει καταρτίσει και εφαρμόσει από τις αρχές του 2014, ένα πολύ απαιτητικό και αυστηρό πρόγραμμα εξυγίανσης σε θέματα οικονομικού εγκλήματος το οποίο ολοκληρώθηκε επιτυχώς στο τέλος του 2015. Το σημερινό πλαίσιο λειτουργίας της Τράπεζας Κύπρου σε θέματα συμμόρφωσης διέπεται από τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα που μεταξύ άλλων, εφαρμόζει τις αρχές του Patriot Act των ΗΠΑ, καθώς και τοπικές και Ευρωπαϊκές νομοθεσίες. 

Αυτό το αυστηρό πρόγραμμα είχε ως αποτέλεσμα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019:

Από το 2014:

  • Τη μείωση του πελατολογίου διεθνών τραπεζικών εργασιών κατά 35%.
  • Τον τερματισμό περίπου του 81% των σχέσεων με επαγγελματίες μεσάζοντες που συστήνουν πελάτες στην Τράπεζα, που οδήγησε σε μείωση του χαρτοφυλακίου των μεσαζόντων από 1,601 σε 302.

Από το 2015

  • Τον τερματισμό/παγοποίηση 10.612 πελατειακών σχέσεων αποκλειστικά και μόνο για λόγους συμμόρφωσης με θέματα καταπολέμησης του οικονομικού εγκλήματος που αντιστοιχούν σε πάνω από €6.1 δις κύκλου εργασιών και ετήσια καθαρή κερδοφορία ύψους €19.6 εκατ.
  • Την απόρριψη 5.803 δυνητικά νέων πελατειακών σχέσεων

 

 

Cyprus: Continued wins against financial crime

Tone from the Top