Επενδυτική Πληροφορία

Η διανομή των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν τον Ιστότοπο, ενδέχεται να περιορίζεται από το νόμο σε ορισμένες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τα άτομα που έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές απαιτείται να ενημερώνονται και να συμμορφώνονται με τέτοιους περιορισμούς.

Oι πληροφορίες αυτές δεν αποτελούν προσφορά ή πρόσκληση σε δικαιοδοσίες στις οποίες μια τέτοια προσφορά ή πρόσκληση δεν είναι εξουσιοδοτημένη ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο στο οποίο δεν είναι νόμιμη η υποβολή μιας τέτοιας προσφοράς ή πρόσκλησης. Οι υποψήφιοι επενδυτές θα πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις, τους κανονισμούς ελέγχου συναλλάγματος και τους φόρους στις χώρες ιθαγένειας, διαμονής ή κατοικίας τους.