Καταθέσεις με ασφάλεια και προοπτική

 • Όλοι μπορούν να επωφεληθούν

  Από τους λογαριασμούς καταθέσεων και όψεως δεν εξαιρείται κανείς. Μπορούν να επωφεληθούν όσοι θέλουν να αξιοποιήσουν τα ταμειακά πλεονάσματά τους.

 • Ευελιξία για ταμειακές ανάγκες

  Οι λογαριασμοί καταθέσεως και όψεως προσφέρουν ανταγωνιστικά επιτόκια, ευελιξία για άμεσες ταμειακές ανάγκες, απεριόριστο αριθμό καταθέσεων, καινοτόμες επιλογές σε σχέση με τη συχνότητα καταβολής τόκων και δωρεάν αναλήψεις

 • Η επιλογή είναι δική σας

  Προσφέρονται επιλογές διαχείρισης των λογαριασμών από τον ίδιο τον καταθέτη, όπως προειδοποίηση για ανάληψη μεταξύ 8, 35, 90 και 180 ημερών και ευχέρεια για προθεσμιακές καταθέσεις με διάρκεια 1 έως 60 μηνών.

Περισσότερες πληροφορίες

 • Άμεσης πρόσβασης: προσφέρονται ανταγωνιστικά επιτόκια και ευελιξία για άμεσες ταμειακές ανάγκες.

  Αποταμιεύσεις: παραδοσιακές δυνατότητες αποταμίευσης ή και προγράμματα για μεγαλύτερη απόδοση, με απεριόριστο αριθμό καταθέσεων και αναλήψεων.

  Υπό προειδοποίηση: δυνατότητα για απεριόριστο αριθμό καταθέσεων και επιλογή της κατάλληλης περιόδου προειδοποίησης για ανάληψη μεταξύ 8, 35, 90 και 180 ημερών και βελτίωση της ρευστότητας σύμφωνα με το δικό σας πρόγραμμα.

  Προθεσμιακές καταθέσεις: με διάρκεια 1 έως 60 μήνες και ελκυστικά επιτόκια τα οποία καθορίζονται στην αρχή της κατάθεσης.

  Εξειδικευμένα προγράμματα προθεσμιακών καταθέσεων: καινοτόμες επιλογές όσον αφορά τη συχνότητα καταβολής τόκων, τις δωρεάν αναλήψεις και τη συχνότητα των καταθέσεων.