Ενοικιαγορά περιβαλλοντικού αυτοκινήτου

Για ιδιώτες και επιχειρήσεις

 • Επιτόκιο ανάλογα με την προκαταβολή

  Μεγαλύτερη προκαταβολή χαμηλότερο επιτόκιο.

 • Χωρίς αρχικά έξοδα

  Για πράξεις μέσω προμηθευτών δεν χρεώνονται αρχικά τραπεζικά έξοδα.

Περισσότερες Πληροφορίες

 • Σε ιδιώτες και επιχειρήσεις που θέλουν να αγοράσουν καινούργιο υβριδικό ή ηλεκτρικό αυτοκίνητο.

 •  Μπορείτε να αποπληρώσετε την χρηματοδότησή σας σε περίοδο μέχρι και 8 χρόνια.

 • Υπάρχει ελάχιστη προκαταβολή 15%.

 • Υπάρχει δυνατότητα για πρόωρη εξόφληση, χωρίς οποιοδήποτε κόστος. 

 • Χρηματοδότηση με Συμφωνία Ενοικιαγοράς:

  • Όταν εγκριθεί το αίτημά σας, πληρώνεται ο πωλητής, μεταβιβάζεται το αυτοκίνητο στο όνομα της Τράπεζας Κύπρου και στο όνομά σας.
  • Όταν εξοφληθεί η χρηματοδότηση, το αυτοκίνητο μεταβιβάζεται στο όνομά σας, με την καταβολή €50 στην Τράπεζα ως δικαίωμα αγοράς.
 • Μπορείτε να ενημερωθείτε από τους Λειτουργούς Εξυπηρέτησης στο Δίκτυο καταστημάτων ή στα Κέντρα μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Προειδοποίηση:

Η χρηματοδότηση παραχωρείται με Συμφωνία Ενοικιαγοράς.  Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση κατά την κρίση της και να αποσύρει οποιοδήποτε Σχέδιο ανά πάσα στιγμή.  

Τηλεφωνήστε μας στο 800.00.800

+35722128000 από εξωτερικό
Δευτέρα - Παρασκευή 7:45 - 18:00 & Σάββατο και Κυριακή 09:00 - 17:00

Βρείτε το κοντινό σας κατάστημα

ή χρησιμοποιήστε μια από τις ΑΤΜ μας