Χρηματοδότησή της Οικονομίας Μηδενικών Εκπομπών

Έχουμε ευθυγραμμιστεί με τον στόχο που έχει τεθεί από τη Συμφωνία του Παρισιού, την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και την Κυπριακή Κυβέρνηση για τον στόχο Καθαρού Μηδενικού Ισοζυγίου μέχρι το 2050. Αυτό συνεπάγεται τη μείωση των εκπομπών ΑΤΘ Πεδίου 3 μέσω της αλυσίδας εφοδιασμού μας (δηλ. τρίτων παρόχων) και των χρηματοδοτικών της δραστηριοτήτων, γεγονός που συνεπάγεται επίσης την ευθυγράμμιση και τη δέσμευση των πελατών μας προς αυτόν τον στόχο.

Ως BOC PCL έχουμε πρόσφατα ενταχθεί στον οργανισμό Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF) και έχουμε εκτιμήσει τις Χρηματοδοτούμενες εκπομπές ΑΤΘ Πεδίου 3 που απορρέουν από το δανειακό της χαρτοφυλάκιο, βασιζόμενη στο πρότυπο και υποκατάστατους δείκτες του PCAF.  

Ως Συγκρότημα έχουμε εκτιμήσει τις Χρηματοδοτούμενες εκπομπές ΑΤΘ Πεδίου 3 για περίπου το 88% των Μεικτών Δανείων και απαιτήσεων από πελάτες τα οποία εμπίπτουν στις  κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων του PCAF.

 

Χρηματοδοτούμενες Εκπομπές ΑΤΘ Πεδίου 3 (CO2 τόνους τον χρόνο)
Δανειακό Χαρτοφυλάκιο 2022

 

Στόχοι απαλλαγής από τον άνθρακα

 • Χαρτοφυλάκιο Στεγαστικών Δανείων

  To 2023, το Συγκρότημα αναμένεται να θέσει στόχο απαλλαγής από τον άνθρακα στο χαρτοφυλάκιο των Στεγαστικών δανείων λόγω ότι το 91% των κτιρίων στην Κύπρο κτίστηκαν πριν από την εφαρμογή των ελάχιστων απαιτήσεων για ενεργειακή απόδοση. Επομένως, οι ανακαινίσεις κτιρίων είναι αναγκαίες στην Κύπρο για να επιτευχθεί ο στόχος του Μηδενικού Ισοζυγίου μέχρι το 2050. Το 2023, το Συγκρότημα αναμένεται να εκτιμήσει τις Χρηματοδοτούμενες εκπομπές ΑΤΘ Πεδίου 3 ανά τετραγωνικό μέτρο που χρηματοδοτήθηκαν στην Κύπρο και να θέσει ένα στόχο μείωσης των εκπομπών μέχρι το 2030 χρησιμοποιώντας το κλιματικό σενάριο του 1.5°C. O στόχος απαλλαγής από τον άνθρακα θα καθορίσει τη στρατηγική του Συγκροτήματος από το 2023 και μετά, αφού θα επηρεάσει το νέο δανεισμό σε στεγαστικά δάνεια καθώς επίσης και την συμπερίληψη στην στρατηγική νέου δανεισμού για παροχή χρηματοδότησης βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης οικιστικών μονάδων λαμβάνοντας υπόψη και τα σχέδια της κυβέρνησης.

 • Επιχειρηματικά Δάνεια

  Λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειοψηφία των Χρηματοδοτούμενων εκπομπών ΑΤΘ Πεδίου 3 προέρχεται από την κατηγορία περιουσιακών στοιχείων που αφορούν Επιχειρηματικά Δάνεια, έχουν εντοπιστεί οι τομείς με ψηλή συγκέντρωση άνθρακα, βασισμένοι στον ορισμό του PCAF, που αποτελούν τους κύριους τομείς για τοποθέτηση στόχων απαλλαγής από εκπομπές ΑΤΘ. Tο Συγκρότημα έχει αρχίσει τη διαδικασία για τοποθέτηση στόχων απαλλαγής από εκπομπές ΑΤΘ οι οποίοι θα είναι ευθυγραμμισμένοι με κλιματικό σενάριο όσον αφορά το δανειακό του χαρτοφυλάκιο μέσα στο 2023. Οι πρωταρχικοί κλάδοι που έχουν εντοπισθεί κάτω από την κατηγορία περιουσιακών στοιχείων των Επιχειρηματικών Δανείων είναι ο κλάδος Διαμονής και Εστίασης (12%), Κατασκευές (20%), Μεταποιητική Βιομηχανία (16%), Μεταφορές και Αποθήκευση (24%) και Χονδρικό και Λιανικό εμπόριο (10%).

Υποστηρίζοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη των πελατών

 • Με στόχο να ενισχύσουμε όχι μόνο το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων που αφορά την κλιματική αλλαγή αλλά και την ικανότητά μας να εντοπίζουμε μελλοντικές ευκαιρίες ως BOC PCL βρισκόμαστε σε διαδικασία εισαγωγής νέου πίνακα επιδόσεων ΠΚΔ που θα αποτελέσει μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης νέων δανείων και θα μας επιτρέψει να εντοπίζουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια κινδύνους ΠΚΔ και ταυτόχρονα θα δημιουργήσει κανάλι επικοινωνίας με τους πελάτες μας που θα τους προετοιμάσει για τη συμμόρφωσή τους με τις επερχόμενες νομοθεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις γνωστοποιήσεις, όπως την Οδηγία Εταιρικής Έκθεσης Βιωσιμότητας (Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)), η οποία θα αντικατοπτρίζεται και στη στρατηγική καθαρού μηδενικού ισοζυγίου του Συγκροτήματος, παρέχοντας πιο ακριβή στοιχεία και στόχους.

 • Ως BOC PCL έχουμε καταρτίσει Πολιτική για Πράσινες Χρηματοδοτήσεις που βασίζεται στις Αρχές των Πράσινων Δανείων (GLPs), και ο σκοπός της είναι η δημιουργία ενός πλαισίου για τις διαδικασίες και τις υποχρεώσεις που θα εφαρμόσουμε για τη δημιουργία "πράσινων" δανειακών προϊόντων και τελικά για τη δημιουργία ενός πράσινου δανειακού χαρτοφυλακίου. Η Πολιτική για Πράσινες Χρηματοδοτήσεις παρέχει οδηγίες σχετικά με πληροφόρηση που ως BOC PCL θα πρέπει να απαιτούμε από τους δανειολήπτες για να διαπιστωθεί εάν μια αίτηση για πράσινο δάνειο μπορεί να εξεταστεί για έγκριση, και υιοθετεί μια λίστα από επιλέξιμες κατηγορίες για χρηματοδότηση πράσινων έργων.

 • Ως BOC PCL στο πλαίσιο της υφιστάμενης Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής Πολιτικής απαγορεύουμε την δανειοδότηση σε συγκεκριμένους τομείς (όπως εξόρυξη θερμικού άνθρακα, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με καύση άνθρακα, εξερεύνηση πετρελαίου στην πηγή, ανάπτυξη πετρελαίου στην πηγή) που περιλαμβάνονται στη λίστα "Τομείς Αποκλεισμού και Αναφοράς", που αφορά τομείς που έχουν αρνητική επίδραση στο περιβάλλον.

 • Ως BOC PCL προσφέρουμε ένα φάσμα προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον για τη διαχείριση του κινδύνου μετάβασης και ενίσχυση της βοήθειας προς τους πελάτες της ώστε να γίνουν πιο βιώσιμοι:

  Υβριδικό ή ηλεκτρικό αυτοκίνητο

  Ανακαίνιση οικίας για ενεργειακή αναβάθμιση

  Φωτοβολταικά και άλλα συστήματα

  Το 2023 ως Συγκρότημα θα συνεχίσουμε να εξελίσσουμε το φάσμα πράσινων προϊόντων που προσφέρουμε. Αναμένεται να αρχίσει επικοινωνία με τους πελάτες μας για θέματα ΠΚΔ και κλιματικής αλλαγής κατά τη διαδικασία χορήγησης δανεισμού.

 • Το Συγκρότημα έχει σχεδιάσει το Πλαίσιο Έκδοσης Βιώσιμων Ομολόγων που θα του επιτρέψει την έκδοση Πράσινων, Κοινωνικών ή Βιώσιμων Ομολόγων. Οι εισροές που θα προκύψουν από τα ομόλογα θα διοχετευτούν σε βιώσιμα έργα που θα πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας που έχει θέσει η Τράπεζα.