Πολιτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης και 'Αλλες Πολιτικές Συγκροτήματος

Το Συγκρότημα διαθέτει 20 πολιτικές συμμόρφωσης που καλύπτουν τη συμμόρφωση εναντίον του οικονομικού εγκλήματος,  την κανονιστική και ηθική συμμόρφωση καθώς και την εταιρική διακυβέρνηση.

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο παρέχονται μόνο ως γενικές πληροφορίες. Το υλικό σε αυτόν τον ιστότοπο ανήκει στην Bank of Cyprus Holdings Plc. Παρόλο που η Bank of Cyprus Holdings Plc προσπαθεί να διατηρεί ενημερωμένες τις πληροφορίες, δεν παρέχει καμία δήλωση ή εγγύηση οποιουδήποτε είδους, άμεση ή έμμεση, σχετικά με την πληρότητα, την ακρίβεια, την καταλληλότητα ή τη διαθεσιμότητα σε σχέση με τις πληροφορίες που περιέχονται στον ιστότοπο για οποιονδήποτε σκοπό. Ως εκ τούτου οποιαδήποτε εξάρτηση από αυτές τις πληροφορίες είναι αυστηρά με δική σας ευθύνη. Σε καμία περίπτωση η Bank of Cyprus Holdings Plc δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία, συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμό, έμμεσης ή επακόλουθης απώλειας ζημίας, ή οποιασδήποτε απώλειας ή ζημίας που προκύπτει από ή σε σχέση με τη χρήση των πληροφοριών αυτού του ιστότοπου.

Πολιτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης

Group Corporate Governance Policy

Group Policy on Suitability

Board Nominations and Suitability Policy

Conflicts of Interest Group Policy

 

Πολιτικές Κανονιστικής Συμμόρφωσης 

Group Competition Law Compliance Policy

Group Customer Complaints Management Policy

Group MiFID Policy

Group Policy for Disclosure of Inside Information

Group Policy on the Exchange of Financial and Tax Information

Group Market Abuse Policy 

Group Compliance Policy

Regulatory Co-ordination and Communication with Competent Authorities Policy 

Antibribery and Corruption Group Policy

Group Whistleblowing Policy

Group Personal Data Protection Policy 

Πολιτικές Συμμόρφωσης κατά του Οικονομικού Εγκλήματος

Group Customer Acceptance Policy 

Risk Appetite Statement Policy

Policy Relating to the Prevention of ML and TF

Group Sanctions Policy 

Compliance Division Charter

 

'Aλλες Πολιτικές του Συγκροτήματος

Sourcing Procurement & Vendor Management Policy

Lending Policy

Information Serurity Policy

Remuneration Policy