Πολιτική Χορηγήσεων

Η Πολιτική Χορηγήσεων αναπτύσσεται από τη Διεύθυνση Διαχείρησης Κινδύνων της Τράπεζας ώστε να παρέχει οδηγίες για τις λειτουργίες δανεισμού και να διασφαλίχει ότι αυτές λειτουργούν εντός αποδεκτών ορίων ανοχής κινδύνου σύμφωνα με τη Διάθεση Ανάληψης Κινδύνου και τη στρατηγική του Συγκροτήματος.  Η πολιτική αναθεωρείται και ενημερώνεται τουλάχιστον σε ε΄τησια βάση για να αντικατοπτρίχει οποιεσδήποτε αλλαγές στη στρατηγική του Συγκροτήματος για τις δραστηριότητες δανεισμού του, τις οικονομικές συνθήκες και τους ισχύοντες νόμους και οδηγίες και τη Διάθεση Ανάληψης Κινδύνου του Συγκροτήματος.  Το κύριο κριτήριο δανεισμού του Συγκροτήματος είναι η ικανότητα αποπληρωμής του δανειολήπτη, τόσο για ιδιώτες όσο και για νομικά πρόσωπα, σε συνδυασμό με ια σειρά άλλων παραμέτρων, όπως ο σκοπός της πιστωτικής διευκόλυνσης, ο εφαρμοστέος δείκτης δανείου προς αξία, το επίπεδο και η ποιότητα των παρεχόμενων εξασφαλίσεων κλπ., οι κατευθυντήριες γραμμές της Τράπεζας για τους τομείς στους οποίους επιθυμεί να δανείσει, με βάση την ελκυστικότητα κάθε τομέα, τον σχετικό κίνδυνο και τη  στρατηγική της Τράπεζας για χρηματοδότηση συγκεκριμένων τομέων.