Μερίσματα

Πολιτική Μερισμάτων

Στόχος του Συγκροτήματος είναι η παροχή σταθερής απόδοσης στους μετόχους. Ταυτόχρονα, το Συγκρότημα δεσμεύεται να διατηρεί υγιή επίπεδα κεφαλαίων πάνω από τις εκάστοτε εποπτικές απαιτήσεις, διατηρώντας επαρκή αποθέματα ασφαλείας.

 Η πληρωμή μερισμάτων αναμένεται να σημειώνει συντηρητικά σταδιακή αύξηση, με στόχο το ποσοστό (“pay-out ratio”) να κυμαίνεται μεταξύ 30%-50% της προσαρμοσμένης κερδοφορίας πριν τα μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία1 του Συγκροτήματος. Η πολιτική μερισμάτων λαμβάνει υπόψη τις συνθήκες αγοράς, καθώς και τον προγραμματισμό κεφαλαίων και ρευστότητας.

1 Κέρδη μετά την φορολογία και πριν τα μη-επαναλαμβανόμενα στοιχεία (που αναλογούν στους ιδιοκτήτες του Συγκροτήματος), λαμβάνοντας υπόψιν τις διανομές από τους λοιπούς συμμετοχικούς τίτλους όπως την πληρωμή κουπονιού στους κατόχους Χρεογράφων Κατηγορίας 1.

Μεταχείριση μετόχων που υπόκεινται σε κυρώσεις

Η Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company (η «BOC Holdings») ως ευρωπαϊκή εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών του Λονδίνου και στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, δεσμεύεται στην πλήρη συμμόρφωση και διαχείριση κινδύνων σύμφωνα με τις πτυχές της εταιρικής της διακυβέρνησης.

Η BOC Holdings ανακοίνωσε στις 13 Απριλίου 2023 ότι θα προτείνει στους μετόχους για έγκριση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση (‘ΕΓΣ’), που θα πραγματοποιηθεί στις 26 Μαΐου 2023, την καταβολή τελικού μερίσματος ύψους €0.05 ανά συνήθη μετοχή (το ‘Μέρισμα’). Όσο αφορά την πληρωμή Μερίσματος, η BOC Holdings προτίθεται να συμμορφωθεί πλήρως με τις νομοθεσίες που αφορούν την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (‘AML’) και κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένων αυτών που επιβλήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), τη Μεγάλη Βρετανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (ΗΠΑ), λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα σε συνεργασία με τους σχετικούς θεματοφύλακες, χειριστές μερίδων επενδυτών και/ή άλλων σχετικών μερών. 

Η BOC Holdings σημειώνει τις ανακοινώσεις ‘Market Notices N18/22 και N03/18’ και στοχεύει να επικοινωνήσει σε όλα τα σχετικά μέρη τις προσδοκίες συμμόρφωσης της με την ισχύουσα νομοθεσία και την δέσμευση της για συμμόρφωση.

Ανακοίνωση

Επιστολή προς κατόχους Παραστατικών Δικαιωμάτων (ΠΔ) στο ΧΑΚ

Επιστολή Εξουσιοδότησης (Εξουσιοδότηση για αυτόματη πληρωμή μερισμάτων σε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα του/των Επενδυτή/ών με την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ)

Συχνές Ερωτήσεις