Διανομές

Πολιτική διανομών

Στόχος του Συγκροτήματος είναι η παροχή σταθερής απόδοσης στους μετόχους. Ταυτόχρονα, το Συγκρότημα δεσμεύεται να διατηρεί υγιή επίπεδα κεφαλαίων πάνω από τις εκάστοτε εποπτικές απαιτήσεις, διατηρώντας επαρκή αποθέματα ασφαλείας.

Η διανομή αναμένεται να σημειώνει συντηρητικά σταδιακή αύξηση, με στόχο το ποσοστό (“pay-out ratio”) να κυμαίνεται μεταξύ 30%-50% της προσαρμοσμένης κερδοφορίας πριν τα μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία1 του Συγκροτήματος και περιλαμβάνει μερίσματα σε μετρητά και επαναγορά ιδίων μετοχών. Η πολιτική διανομών λαμβάνει υπόψη τις συνθήκες αγοράς, καθώς και τον προγραμματισμό κεφαλαίων και ρευστότητας.

Μέρισμα σε Μετρητά 

blobid2.png

 

Πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών 

blobid3.png

1 Κέρδη μετά την φορολογία και πριν τα μη-επαναλαμβανόμενα στοιχεία (που αναλογούν στους ιδιοκτήτες του Συγκροτήματος), λαμβάνοντας υπόψιν τις διανομές από τους λοιπούς συμμετοχικούς τίτλους όπως την πληρωμή κουπονιού στους κατόχους Χρεογράφων Κατηγορίας 1.

 

Μεταχείριση μετόχων που υπόκεινται σε κυρώσεις

Η Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company (η «BOC Holdings») ως ευρωπαϊκή εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών του Λονδίνου και στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, δεσμεύεται στην πλήρη συμμόρφωση και διαχείριση κινδύνων σύμφωνα με τις πτυχές της εταιρικής της διακυβέρνησης.

Η BOC Holdings ανακοίνωσε στις 20 Μαρτίου 2024 ότι θα προτείνει στους μετόχους για έγκριση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση (‘ΕΓΣ’), που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Μαΐου 2024, την καταβολή τελικού μερίσματος ύψους €0.25 ανά συνήθη). Όσο αφορά την πληρωμή μερίσματος, η BOC Holdings προτίθεται να συμμορφωθεί πλήρως με τις νομοθεσίες που αφορούν την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (‘AML’) και κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένων αυτών που επιβλήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), τη Μεγάλη Βρετανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (ΗΠΑ), λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα σε συνεργασία με τους σχετικούς θεματοφύλακες, χειριστές μερίδων επενδυτών και/ή άλλων σχετικών μερών. 

Η BOC Holdings σημειώνει τις ανακοινώσεις ‘Market Notices N18/22 και N03/18’ και στοχεύει να επικοινωνήσει σε όλα τα σχετικά μέρη τις προσδοκίες συμμόρφωσης της με την ισχύουσα νομοθεσία και την δέσμευση της για συμμόρφωση.

 

Μέτοχοι που εξαιρούνται από αποκοπή Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα και Εισφορά στο ΓΕΣΥ

Για τους Μετόχους ΧΑΚ που είναι φυσικά πρόσωπα, δυνάμει των προνοιών της Κυπριακής Φορολογικής Νομοθεσίας και του Γενικού Συστήματος Υγείας (‘ΓΕΣΥ’) Νόμου σε εισοδήματα μερισμάτων από μετοχές εισηγμένες σε αναγνωρισμένα χρηματιστήρια, επιβάλλεται Έκτακτη Εισφορά για την Άμυνα καθώς επίσης και εισφορά στο ΓΕΣΥ, εκτός εάν ο κάτοχός τους δικαιούται απαλλαγή.

Οι Μέτοχοι ΧΑΚ που είναι φυσικά πρόσωπα και εμπίπτουν στην κατηγορία προσώπων τα οποία δικαιούνται απαλλαγή από την αποκοπή έκτακτης εισφοράς για την άμυνα και/ή ανάλογης εισφοράς στο ΓΕΣΥ, θα πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική Δήλωση για Εξαίρεση Φυσικού Προσώπου από την Αποκοπή Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα (ΤΦ 624ΦΠ) (‘Δήλωση Φορολογίας΄) η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας της Κυπριακής Δημοκρατίας (Τμήμα Φορολογίας/ Έκτακτη Αμυντική Εισφορά και ΓεΣΥ), ούτως ώστε να μην αποκοπεί η σχετική εισφορά από το μέρισμα.

Η συμπληρωμένη και υπογραμμένη Δήλωση Φορολογίας, πρέπει να ληφθεί από την Εταιρία τουλάχιστον 10 εργάσιμες μέρες πριν από την ημερομηνία πληρωμής του επικείμενου μερίσματος. Εάν οι Μέτοχοι ΧΑΚ κατέχουν κοινή μερίδα επενδυτή, τότε ο κάθε Μέτοχος ΧΑΚ, πρέπει να υπογράψει και να υποβάλει ξεχωριστή Δήλωση Φορολογίας. Η Δήλωση Φορολογίας πρέπει να αποσταλεί, είτε ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ, Υπηρεσία Σχέσεις Επενδυτών & ΠΚΔ, Στασίνου 51, Στρόβολος, 2002 Λευκωσία, Κύπρος είτε μέσω e-mail: shares@bankofcyprus.com, είτε μέσω φαξ στον αρ. +357 22120245. Εάν η Δήλωση Φορολογίας δεν παραλειφθεί έγκαιρα και/ή η ταυτοποίηση δεν είναι εφικτή, θα αποκοπεί η έκτακτη εισφορά για την άμυνα από το μέρισμα καθώς και η ανάλογη εισφορά στο ΓΕΣΥ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Έγγραφα που σχετίζονται με το Tελικό Mέρισμα 2023

Ανακοίνωση

Επιλογές Πληρωμής Μερισμάτων

Έντυπο Εξουσιοδότησης Τράπεζα Κύπρου (Εξουσιοδότηση για αυτόματη πληρωμή μερισμάτων σε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα του/των Επενδυτή/ών με την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ)

Έντυπο Εξουσιοδότησης με Άλλα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (Εξουσιοδότηση για αυτόματη πληρωμή μερισμάτων σε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα του/των Επενδυτή/ών με Αλλα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα)

 

Έγγραφα που σχετίζονται με το Τελικό Μέρισμα 2022 

Ανακοίνωση

Επιστολή προς κατόχους Παραστατικών Δικαιωμάτων (ΠΔ) στο ΧΑΚ

Συχνές Ερωτήσεις