Εμπορικές διευκολύνσεις

  • Εμπορικές συναλλαγές για την ανάπτυξη της επιχείρησής σας

    Ευρύ φάσμα συναλλαγών για να διευκολύνουμε τις εμπορικές ροές και διασυνοριακές συναλλαγές σας, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά σας.

  • Πολλαπλά είδη εμπορικών πιστωτικών διευκολύνσεων

    Προσφέρουμε βραχυπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις εισαγωγών, εγγυητικές επιστολές, πιστώσεις εισαγωγής και εξαγωγής, γραμμάτια προς είσπραξη, διαπραγμάτευση συναλλαγματικών εξωτερικού, εισαγωγικό και εξαγωγικό Factoring, άμεσα και προθεσμιακά συμβόλια σε ξένο νόμισμα.