Εκθέσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης

Η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2022 είναι η 6η Έκθεση της Τράπεζας Κύπρου. Aναδεικνύει τη στρατηγική, το πλαίσιο, τα σχέδια δράσης, τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα της Τράπεζας.

Η Έκθεση παρέχει στα ενδιαφερόμενα μέρη της Τράπεζας μια ολοκληρωμένη εικόνα των σημαντικότερων επιδράσεων της στην οικονομία, το περιβάλλον και τους ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων των επιδράσεων στα ανθρώπινα δικαιώματα τους, και τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τις εν λόγω επιδράσεις. Επικεντρώνεται σε εγκεκριμένα ουσιαστικά θέματα, παρέχοντας στα ενδιαφερόμενα μέρη να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με την ικανότητα της Τράπεζας να δημιουργεί μια μακροπρόθεσμη, βιώσιμη αξία. Για την Τράπεζα, η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης είναι μια κινητήρια δύναμη για διαφάνεια, υπευθυνότητας και δημιουργία αξίας.

Η Έκθεση καλύπτει τις δραστηριότητες της Τράπεζας στην Κύπρο, και δεν συμπεριλαμβάνει τις θυγατρικές εταιρείες και άλλα  συνδεδεμένα μέρη εντός η εκτός Κύπρου. Η Έκθεση αυτή καταρτίστηκε σύμφωνα με το αναθεωρημένο πρότυπο Global Reporting Initiative Standards (GRI) 2021, το πρότυπο SASB (ΕΚΔΟΣΗ 2018-10) και τη Δημοσιοποίηση Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών Σχετικών με το Κλίμα (TCFD).

H Έκθεση συντάχθηκε με βάση το πρότυπο Κοινωνικής Ευθύνης ISO 26000, τους στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, τις Δέκα Αρχές του Παγκόσμιου Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών, τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής UNEP FI, το ευρωπαϊκό πλαίσιο βιώσιμης χρηματοδότησης και τις βέλτιστες πρακτικές του κλάδου σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

 

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2022 

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2020 - Βασικά Στοιχεία Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης 2020

Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2019 - Παράρτημα «Η ανταπόκρισή μας στον COVID-19 (μέχρι 31 Μαΐου 2020)»

'Εκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2018  -  Πίνακας Δεικτών GRI 2018

'Εκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2017  -  Πίνακας Δεικτών GRI 2017