Βιώσιμη Ανάπτυξη

  • Δέσμευση

    Στη Διεύθυνση Private and Affluent Banking δεσμευόμαστε να ενεργούμε με υπευθυνότητα έναντι των κινδύνων που σχετίζονται με περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και σχετικούς με τη διακυβέρνηση παράγοντες (ESG factors). Πιστεύουμε ότι η επιτυχής ενσωμάτωση των παραγόντων αυτών  στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για επενδύσεις προσθέτει αξία στην Τράπεζα και στους πελάτες μας.

  • Ενημέρωση

    Είμαστε ενήμεροι για τα βασικά στοιχεία που περιλαμβάνει ο Κανονισμός Γνωστοποιήσεων Αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών της ΕΕ. Η Διεύθυνση Private and Affluent Banking της Τράπεζας Κύπρου παρέχει επενδυτικές συμβουλές στους πελάτες της κυρίως μέσω μοντέλων χαρτοφυλακίων και δίνει στους πελάτες, μεταξύ άλλων, βιώσιμες επενδυτικές λύσεις που ευθυγραμμίζονται με τους επενδυτικούς τους στόχους και το προφίλ κινδύνου. Οι επενδυτικές λύσεις περιλαμβάνουν κεφάλαια από κορυφαίους παρόχους κεφαλαίων, οι περισσότεροι από τους οποίους λαμβάνουν υπόψη στη φιλοσοφία των επενδύσεών τους περιβαλλοντικούς , κοινωνικούς και σχετικούς με τη διακυβέρνηση παράγοντες (ESG factors). Η Διεύθυνση Private and Affluent Banking βρίσκεται επί του παρόντος σε μια μεταβατική φάση, τροποποιώντας τις επενδυτικές της πολιτικές προκειμένου να ενσωματώσει παράγοντες που λαμβάνουν υπόψη τους κινδύνους και τις ευκαιρίες βιωσιμότητας και να ενσωματώσει κριτήρια που ικανοποιούν ανθρώπινες, κοινωνικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές απαιτήσεις καθώς και απαιτήσεις διακυβέρνησης κατά τον προσδιορισμό επενδυτικών λύσεων που προσφέρονται στους πελάτες.

  • Πολιτική Αποδοχών

    Η πολιτική αποδοχών περιλαμβάνει σταθερές αμοιβές για τους εργαζόμενους οι οποίες δεν συνδέονται με απόδοση προσαρμοσμένη σε κίνδυνο. Επομένως, δεν ενθαρρύνει τη λήψη υπερβολικού κινδύνου σε σχέση με τους κινδύνους αειφορίας.