Μιχάλης Αθανασίου

Εκτελεστικός Διευθυντής Διεύθυνσης Αγορών, Μεγάλων και Διεθνών Επιχειρήσεων

 

Ο Μιχάλης είναι ο Εκτελεστικός Διευθυντής Διεύθυνσης Αγορών, Μεγάλων και Διεθνών Επιχειρήσεων και έχει την ευθύνη των Αγορών, των Μεγάλων Επιχειρήσεων, των Διεθνών Δραστηριοτήτων & Διεθνών Μεγάλων Επιχειρήσεων, του Κέντρου Ναυτιλίας και της Υπηρεσίας Κοινοπρακτικών Δανείων και Χρηματοδότησης Έργων.

Έχει εκτεταμένη εμπειρία στην Κύπρο και στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένης της πώλησης δύο ξένων τραπεζικών θυγατρικών εταιρειών.  Επίσης, κατέχει εκτενή εμπειρία στις αναδιαρθρώσεις, και εμπειρογνωμοσύνη στην απομόχλευση Τραπεζών κάτω από προβληματικές συνθήκες. Στην προσπάθεια ενδυνάμωσης του Ισολογισμού της Τράπεζας Κύπρου, είχε κύρια συμμετοχή στην ομάδα που ολοκλήρωσε με επιτυχία το μεγάλο ορόσημο της συγκέντρωσης κεφαλαίων ύψους €1 δις για το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου.

Ο Μιχάλης άρχισε την καριέρα του στη Λαϊκή Τράπεζα Κύπρου στην Υπηρεσία Διαπραγμάτευσης Συναλλάγματος και Διαθεσίμων τον Σεπτέμβριο του 1995, φτάνοντας στη θέση του Διευθυντή Διαπραγμάτευσης Συναλλάγματος και Διαθεσίμων (Treasurer) της Τράπεζας το 2003.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ως Treasurer είχε δημιουργήσει, ανάμεσα σε άλλα, το πρώτο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εκδόσεως Μεσοπρόθεσμων Ομολόγων, μια από τις μεγαλύτερες εκδόσεις που έγιναν ποτέ εκτός Κύπρου.

Τον Ιούνιο του 2006 μέχρι τις αρχές του 2011, αποσπάστηκε στη Λαϊκή Τράπεζα Αυστραλίας (Λτδ), πρώην θυγατρική εταιρεία του Ομίλου Λαϊκής Τράπεζας Κύπρου, ως Διευθύνων Σύμβουλος. Μετά από μια επιτυχημένη πορεία σχεδόν πέντε ετών, επιβλέποντας την αύξηση του  ισολογισμού και την κερδοφορία της θυγατρικής εταιρείας, διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην επιτυχημένη πώλησή της. Αργότερα, μετά την πώληση της Τράπεζας και για περίοδο τριών χρόνων, συμμετείχε ως μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Με την επιστροφή του στην Κύπρο, διορίστηκε ως Διευθυντής Διεύθυνσης Διεθνών Δραστηριοτήτων, έχοντας την ευθύνη για τις θυγατρικές του Ομίλου στη Ρουμανία, στη Σερβία και στην Εσθονία. Είχε κύρια συμμετοχή στην επιτυχημένη πώληση της θυγατρικής εταιρείας στην Εσθονία, η οποία τελικά ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2012.

Τον Ιανουάριο του 2012, προήχθη σε Διευθυντή Διεύθυνσης Διαχείρισης Κινδύνων.  Με την ένταξη του στο Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου μετά τα μέτρα εξυγίανσης τον Μάρτιο του 2013, επαναδιορίστηκε στην ίδια θέση τον Νοέμβριο 2013 μέχρι τον Αύγουστο 2019.

Ο Μιχάλης είναι μέλος σε διάφορες Επιτροπές του Συγκροτήματος. Είναι επίσης μέλος του Συμβουλίου της CLR Investment Fund PLC και της LCP Holdings & Investments Public Company, θυγατρικών εταιρειών της Τράπεζας Κύπρου.

Κατέχει πτυχίο με διάκριση στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Accounting and Finance) από το University of North London και μεταπτυχιακό με διάκριση στον κλάδο International Securities, Investment and Banking από το University of Reading, Ηνωμένου Βασιλείου.