ΧΑΚ (BOCH/ΤΡΚΗ) 1,620 0,020
Τελ. Ενημέρωση 17:07
LSE(BOCH) 1,614 0,010
Τελ. Ενημέρωση 16:31

Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνου

Η Επιτροπή αποτελείται αποκλειστικά από μη εκτελεστικά μέλη η πλειοψηφία των οποίων είναι ανεξάρτητα.

Η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της ανοχής κινδύνου και της στρατηγικής του Συγκροτήματος και στη διασφάλιση της συμμόρφωσης με την στρατηγική, τις πολιτικές και τους κανονισμούς διαχείρισης κινδύνου.

Τα κύρια καθήκοντα και αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι:

  • Να αξιολογεί το εσωτερικό πλαίσιο διαχείρισης κινδύνου και ελέγχου του Συγκροτήματος και την ενσωμάτωσή του στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Τράπεζας, καλύπτοντας όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων, των μονάδων και των θυγατρικών της Τράπεζας.
  • Να παρακολουθεί και διασφαλίζει τη συμμόρφωση του Συγκροτήματος με τη στρατηγική κινδύνου που έχει υιοθετήσει μέσω της ανασκόπησης των εκθέσεων που εκπονεί η Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων του Συγκροτήματος και να υποβάλλει εισηγήσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο αναφορικά με τους σημαντικούς κινδύνους στους οποίους εκτίθεται η Τράπεζα.
  • Να αναθεωρεί, να αξιολογεί και να υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τις εκθέσεις ICAAP και ILAAP, οι οποίες αποσκοπούν στην εκτίμηση όλων των σημαντικών κινδύνων που αναλαμβάνει το Συγκρότημα και καθορίζουν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις και την επάρκεια ρευστότητας του Συγκροτήματος.
  • Να εξετάζει εάν τα κίνητρα που θέτει η πολιτική αποδοχών λαμβάνουν υπόψη τη δομή κινδύνου κεφαλαίου και ρευστότητας της Τράπεζας.
  • Να εγκρίνει δάνεια που υπερβαίνουν συγκεκριμένα όρια σύμφωνα με την Πολιτική Δανεισμού του Συγκροτήματος.
  • Να λαμβάνει αναφορές σχετικάμε τους κινδύνους πίστωσης, αγοράς, ρευστότητας, λειτουργικού κινδύνου, επιδικίες και θέματα φήμης.

 

Terms of Reference

 

Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων

 

Arne Berggren (Πρόεδρος)

Maksim Goldman

Ιωάννης Ζωγραφάκης

Πόλα Χατζησωτηρίου

Η Τράπεζα Κύπρου χρησιμοποιεί cookies στο διαδικτυακό τόπο με στόχο τη βελτίωση της online εμπειρίας σας. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή, αποδέχεστε αυτομάτως τη χρήση των cookies.