Βέλτιστες διεθνείς πρακτικές από τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου

Προηγούνται πολλών τμημάτων εσωτερικού ελέγχου και ευθυγραμμίζονται με αυτές που ακολουθούν οι μεγαλύτεροι οργανισμοί στον κόσμο

Την πλήρη υιοθέτηση και εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών εσωτερικού ελέγχου από την αρμόδια Διεύθυνση της Τράπεζας Κύπρου επιβεβαιώνει η Εξωτερική Αξιολόγηση Ποιότητας, που διενήργησε εγνωσμένου κύρους οίκος παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών.

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται ανά πενταετία και έχει ως στόχο την ενίσχυση των δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου (ΔΕΕ), τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητάς της, όπως και την επιτυχή εφαρμογή των πρακτικών της.

Η εξωτερική αυτή αξιολόγηση αφορούσε, συγκεκριμένα, στη συμμόρφωση της ΔΕΕ με τα Πρότυπα IIA και το Διεθνές Πλαίσιο Επαγγελματικών Πρακτικών (IPPF), την απόδοση και την αποτελεσματικότητά της σε σύγκριση με παρόμοιες εταιρείες στο εξωτερικό, καθώς και το επίπεδο γνώσης των βέλτιστων πρακτικών του κλάδου.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της αξιολόγησης, η ΔΕΕ συμμορφώνεται με τα Πρότυπα IIA , το IPPF, καθώς και τον Κώδικα Δεοντολογίας του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών, και έχει ωριμάσει επαγγελματικά. Διαπιστώνεται επίσης ότι εφαρμόζονται πρακτικές, που προηγούνται πολλών τμημάτων εσωτερικού ελέγχου και ευθυγραμμίζονται, σε μεγάλο βαθμό, με αυτές που ακολουθούν οι μεγαλύτεροι οργανισμοί στο εξωτερικό.

Ο κος Ζορνάς, Διευθυντής ΔΕΕ, σχολιάζοντας τα ευρήματα της αξιολόγησης δήλωσε:

«Η αξιολόγηση είναι πολύ σημαντική καθώς βοηθά τη ΔΕΕ να διασφαλίζει την εκπλήρωση της βαρύνουσας σημασίας αποστολής της, η οποία έχει να κάνει με την προστασία και την ενίσχυση της αξίας του οργανισμού, μέσω της παροχής αντικειμενικής διαβεβαίωσης με βάση την εκτίμηση κινδύνων και συμβουλευτικών υπηρεσιών».