Ώθηση στη Βιωσιμότητα μέσω Πλαισίου Έκδοσης Βιώσιμων Ομολόγων

Η Τράπεζα Κύπρου, έχοντας ως στρατηγική προτεραιότητα τη συμβολή στην προσπάθεια για  μετάβαση της χώρας σε ένα πιο βιώσιμο μοντέλο λειτουργίας, ανακοινώνει την δημιουργία του Πλαισίου Έκδοσης Βιώσιμων Ομολόγων. 

Το Πλαίσιο παρέχει τη δυνατότητα στην Τράπεζα να εκδίδει Πράσινα, Κοινωνικά ή/και Βιώσιμα  Ομόλογα. Τα έσοδα από την έκδοση των εν λόγω ομολόγων θα συμβάλουν στην χρηματοδότηση βιώσιμων έργων, τα οποία περιλαμβάνουν:

- Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

- Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης

- Συγκοινωνίες φιλικές προς το περιβάλλον

- Πράσινα Κτίρια

- Πρόσβαση σε Βασικές Υπηρεσίες – Υγειονομική περίθαλψη

- Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και Χρηματοδότηση ΜΜΕ

Το Πλαίσιο δημιουργεί την απαιτούμενη σύνδεση μεταξύ της στρατηγικής ESG της Τράπεζας και της στρατηγικής χρηματοδότησης, παρέχοντας στους ντόπιους και ξένους επενδυτές περισσότερες ευκαιρίες να επενδύσουν σε βιώσιμα έργα στην Κύπρο.

Η συμμόρφωση του Πλαισίου με τις αρχές των πράσινων, κοινωνικών και βιώσιμων ομολόγων όπως δημοσιεύονται από την Διεθνή Ένωση Κεφαλαιαγορών ("ICMA"), έχει αξιολογηθεί τον οίκο Moody’s.