Ανακεφαλαιοποίηση μέσω Διάσωσης με Ίδια Μέσα και Έξοδος από το Καθεστώς ΕξυγίανσηςΗ Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ (η «Τράπεζα») ανακοινώνει ότι η διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης μέσω Διάσωσης με Ίδια Μέσα* (μετατροπή καταθέσεων σε ίδια κεφάλαια) έχει ολοκληρωθεί και στις 30 Ιουλίου 2013 η Τράπεζα εξήλθε από το καθεστώς εξυγίανσης.

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, υπό την ιδιότητα της ως Αρχή Εξυγίανσης, έχει εκδώσει στις 30 Ιουλίου 2013 απόφαση με βάση τις πρόνοιες του περί Διάσωσης με Ίδια Μέσα της Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρείας Λτδ Διάταγμα του 2013 (ως έχει τροποποιηθεί) (το “Διάταγμα”) με την οποία επιπλέον 10% των επηρεαζόμενων καταθέσεων** μετατρέπεται σε μετοχικό κεφάλαιο, αυξάνοντας το συνολικό ποσοστό τέτοιων καταθέσεων που μετατρέπεται σε μετοχικό κεφάλαιο σε 47,5%. Οι κατά την 29 Μαρτίου 2013 κάτοχοι συνήθων μετοχών και χρεωστικών τίτλων που εκδόθηκαν από την Τράπεζα έχουν συνεισφέρει στην ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας μέσω της απορρόφησης συσσωρευμένων ζημιών με βάση το Διάταγμα και σύμφωνα με τις σχετικές πρόνοιες του περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμου του 2013.

Επιπλέον, η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου έχει εκδώσει το περί Έκδοσης Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας Κύπρου προς Αποζημίωση της Λαϊκής Τράπεζας Διάταγμα του 2013*** με βάση το οποίο η Τράπεζα έχει εκδώσει μετοχικό κεφάλαιο προς την Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (Λαϊκή Τράπεζα) για την απόκτηση συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλισμένων καταθέσεων, με βάση τα περί της Πώλησης Ορισμένων Εργασιών της Cyprus Popular Bank Public Co Ltd Διαταγμάτων του 2013.

Με βάση τις εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου**** και μετά από την ανακεφαλαιοποίηση με Ίδια Μέσα και την έκδοση μετοχικού κεφαλαίου προς την τέως Λαϊκή Τράπεζα, η Τράπεζα διαθέτει επαρκή κεφαλαιακή επάρκεια. Επιπλέον, η τέως Λαϊκή Τράπεζα είναι ο μόνος μέτοχος με ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, κατέχοντας περίπου 18% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου*****. Οι μέτοχοι που προέκυψαν από τη μετατροπή καταθέσεων κατέχουν περίπου 81% του μετοχικού κεφαλαίου, ενώ οι εκδομένες μετοχές ως είχαν στις 29 Μαρτίου 2013 καθώς και οι μετοχές που προήλθαν από την μετατροπή χρεωστικών τίτλων που ήταν εκδομένοι κατά την 29η Μαρτίου 2013 αποτελούν σήμερα λιγότερο του 1% του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας.

Μετά και την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης της Τράπεζας, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ως Αρχή Εξυγίανσης, ανακοίνωσε απόφασή της για έξοδο της Τράπεζας από το καθεστώς εξυγίανσης στις 30 Ιουλίου 2013. Το μεταβατικό Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας θα ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι την επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία προγραμματίζεται για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου 2013.

Η ανακεφαλαιοποίηση και η συνεχιζόμενη αναδιάρθρωση της Τράπεζας θα έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός ισχυρού τραπεζικού οργανισμού με επαρκή κεφαλαιακή επάρκεια, ικανού να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πελατών του και της κυπριακής οικονομίας. Με την απορρόφηση και των εγχώριων δραστηριοτήτων της Λαϊκής Τράπεζας, η Τράπεζα έχει εδραιώσει τη θέση της ως ο μεγαλύτερος χρηματοοικονομικός οργανισμός στην Κύπρο.

Οι πιο πάνω εξελίξεις σηματοδοτούν μια νέα εποχή για την Τράπεζα Κύπρου.

 

* Σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Eurogroup στις 25 Μαρτίου 2013.
** Δηλαδή τις καταθέσεις που αποτελούν ‘Υπερβάλλον Ποσό’ ως ο όρος αυτός ερμηνεύεται στο Διάταγμα.
*** Διάταγμα το οποίο εκδόθηκε στις 30 Ιουλίου 2013 με βάση τον περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμο του 2013.
**** Υπό την ιδιότητα της ως Αρχή Εξυγίανσης και σύμφωνα με σχετική της ανακοίνωση στις 30 Ιουλίου 2013.
***** Σύμφωνα με το περί Έκδοσης Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας Κύπρου προς Αποζημίωση της Cyprus Popular Bank Public Co Ltd Διάταγμα του 2013