Καλυμμένα ομόλογα γίνονται αποδεκτά ως εξασφάλιση για πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος

Για να διαβάσετε την ανακοίνωση, παρακαλώ πατήστε εδώ.