Ειδοποίηση συνέχισης της εξ αναβολής Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η συνέχιση της εξ αναβολής Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ («η Εταιρία») θα πραγματοποιηθεί στα Κεντρικά Γραφεία Διοίκησης του Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου (οδός Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος), την Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 10:00 π.μ.  για να ασχοληθεί με τα ακόλουθα θέματα:

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:

  1. Παρουσίαση και εξέταση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, της Έκθεσης Ελεγκτών και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος 2012 και της Έκθεσης Αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2012.
  2. Διορισμός των ελεγκτών της Εταιρίας και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους.

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 2013 ενέκρινε την αναβολή των εργασιών 1 και 2 και αποφάσισε όπως η συγκεκριμένη εργασία εξεταστεί σε εξ αναβολής συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί μέχρι το τέλος Νοεμβρίου 2013. Η παρούσα πρόσκληση αποτελεί σχετική ειδοποίηση για την συνέχιση της εξ’ αναβολής Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 2013. Η παρούσα πρόσκληση δεν θα αποσταλεί ή ταχυδρομηθεί στους μετόχους δυνάμει των προνοιών του Άρθρου 128 που περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113.

Για να δείτε την ανακοίνωση παρακαλώ πατήστε εδώ