Έκδοση μετατρέψιμων αξιογράφων ενισχυμένου κεφαλαίου

Λευκωσία, 23 Μαρτίου 2011

Πραγματοποιήθηκε στις 23 Μαρτίου 2011, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση («η Συνέλευση») των μετόχων της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ (η «Εταιρία») στη Λευκωσία. Στη Συνέλευση παρέστησαν 5.908 μέτοχοι αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, οι οποίοι εκπροσωπούσαν 341.904.010 μετοχές, δηλαδή 38,21% του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας.

Κατά τη Συνέλευση συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν :

1. Η έκδοση μετατρέψιμων αξιογράφων ενισχυμένου κεφαλαίου (τα «Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου») από την Τράπεζα συνολικής ονομαστικής αξίας μέχρι €1.342.422.297 με κυριότερους όρους αυτούς που περιέχονται στο έγγραφο με τίτλο “Κυριότεροι Όροι Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου” ημερομηνίας 28 Φεβρουαρίου 2011, το οποίο έχει αποσταλεί στους μετόχους της Τράπεζας μαζί με την πρόσκληση σύγκλησης της παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

 2. Η αύξηση του εγκεκριμένου κεφαλαίου της Εταιρίας από €1.100.000.000, διαιρεμένο σε 1.100.000.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €1,00 η κάθε μία σε €1.500.000.000 διαιρεμένο σε 1.500.000.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €1,00 η κάθε μία με τη δημιουργία 400.000.000 νέων συνήθων μετοχών ονομαστικής αξίας €1,00 η κάθε μια οι οποίες θα φέρουν τα ίδια δικαιώματα με τις υφιστάμενες συνήθεις μετοχές της Εταιρίας.

 3. Η τροποποίηση του όρου του Σχεδίου Διάθεσης Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών της Τράπεζας στο προσωπικό του Συγκροτήματος, που αφορά την τιμή άσκησης των Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών που διαφοροποιήθηκε και εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ημερομηνίας 23 Ιουνίου 2009 δια της αντικατάστασης αυτού με τον ακόλουθο όρο: «Η τιμή άσκησης των Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών ορίζεται ως €3,30».