Οικονομικά αποτελέσματα εννιαμήνου 2012

Κερδοφορία

  • Κέρδη πριν τις προβλέψεις €517 εκατ. (μείωση 15% σε σχέση με την περσινή περίοδο) 
  • Ζημιές μετά τη φορολογία €211 εκατ. (έναντι ζημιών €793 εκατ. για την περσινή περίοδο)

 Σημαντική αύξηση προβλέψεων 

  • Προβλέψεις για απομείωση δανείων ύψους €822 εκατ., (αύξηση 179% σε σχέση με την περσινή περίοδο)
  • Πλήρης κάλυψη μη εξυπηρετούμενων δανείων με εμπράγματες εξασφαλίσεις και προβλέψεις με συνολικό ποσοστό κάλυψης 103% (δείκτης κάλυψης μη εξυπηρετούμενων δανείων με προβλέψεις 47%)

 Κεφαλαιακή βάση

  • Δείκτης κυρίων βασικών ιδίων κεφαλαίων 5,0% και δείκτης βασικών ιδίων κεφαλαίων 7,3%
  • Στo πλαίσιo αίτησής του για κρατική στήριξη, οι συνολικές κεφαλαιακές ανάγκες του Συγκροτήματος θα υπολογιστούν σε συνεργασία με τις Κυπριακές Αρχές και την Τρόικα με βάση άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων 

 

Αντιμέτωπο με την εντεινόμενη οικονομική ύφεση και τη συνεχιζόμενη κρίση κρατικού χρέους στις κύριες αγορές που δραστηριοποιείται, το Συγκρότημα επικεντρώνεται στην ενίσχυση της κεφαλαιακής του επάρκειας και ρευστότητας. Στα πλαίσια αυτά στοχεύει στη διατήρηση της οργανικής του κερδοφορίας, στον περιορισμό των εξόδων και στην αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων.

Αυτό το έντονα ακραίο και αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον αντικατοπτρίζεται στα αποτελέσματα του Συγκροτήματος, με τα κέρδη πριν τις προβλέψεις για το εννιάμηνο 2012 να είναι μειωμένα κατά 15% σε σχέση με το εννιάμηνο 2011 και να ανέρχονται σε €517 εκατ. Η περαιτέρω επιδείνωση του δανειακού χαρτοφυλακίου οδήγησε σε σημαντική αύξηση στις προβλέψεις για απομείωση δανείων (€822 εκατ. το εννιάμηνο 2012, έναντι €295 εκατ. το εννιάμηνο 2011) με αποτέλεσμα το Συγκρότημα να σημειώσει ζημιές μετά τη φορολογία, εξαιρουμένης της απομείωσης Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) και μεταβολής στην εύλογη αξία σχετικών παραγώγων αντιστάθμισης και της σχετικής αναβαλλόμενης φορολογίας, ύψους €291 εκατ. έναντι κερδών ύψους €254 εκατ. για το εννιάμηνο 2011. Οι ζημιές μετά τη φορολογία περιλαμβανομένης της απομείωσης ΟΕΔ για το εννιάμηνο 2012 ανήλθαν σε €211 εκατ. σε σύγκριση με €793 εκατ. το εννιάμηνο 2011, το οποίο συμπεριλάμβανε σημαντικές ζημιές από την απομείωση ΟΕΔ ύψους €1.046 εκατ.

Η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση επέφερε σημαντική επιδείνωση στην ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου του Συγκροτήματος. Το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων ανήλθε σε 17,1% στις 30 Σεπτεμβρίου 2012 έναντι 14,2% στις 30 Ιουνίου 2012. Το Συγκρότημα, λαμβάνοντας υπόψη την επιδείνωση του δανειακού του χαρτοφυλακίου, προχώρησε σε σημαντική αύξηση των προβλέψεων για απομείωση δανείων η οποία ανήλθε σε €822 εκατ. για το εννιάμηνο 2012. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2012 οι συσσωρευμένες προβλέψεις και ο δείκτης κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων δανείων με εμπράγματες εξασφαλίσεις σε τιμή καταναγκαστικής πώλησης και προβλέψεις ανέρχονται σε €2,2 δις και 103%, αντίστοιχα.

Το Συγκρότημα διαθέτει υγιή χρηματοδοτική δομή και ευρεία καταθετική βάση με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93% στις 30 Σεπτεμβρίου 2012.

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2012 ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του Συγκροτήματος ανήλθε σε 7,6% με τον δείκτη κυρίων βασικών ιδίων κεφαλαίων και τον δείκτη βασικών ιδίων κεφαλαίων να ανέρχονται σε 5,0% και 7,3% αντίστοιχα. Οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας του Συγκροτήματος είναι χαμηλότεροι του ελάχιστου ορίου που απαιτεί η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Λαμβάνοντας υπόψη και τα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου (ΜΑΕΚ) ύψους €429 εκατ., ο δείκτης κυρίων βασικών ιδίων κεφαλαίων όπως καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) ανέρχεται σε 6,8%.

Στις 27 Ιουνίου 2012, ενόψει της λήξης στις 30 Ιουνίου 2012 της προθεσμίας ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, το Συγκρότημα ανακοίνωσε ότι δεν ήταν σε θέση να καλύψει πλήρως το κεφαλαιακό του έλλειμμα όπως αυτό είχε καθοριστεί από την ΕΑΤ και αποτάθηκε στην Κυπριακή Δημοκρατία για κεφαλαιακή στήριξη. Με βάση την κεφαλαιακή θέση του Συγκροτήματος στις 30 Σεπτεμβρίου 2012, το κεφαλαιακό έλλειμμα όπως είχε καθοριστεί από την ΕΑΤ υπολογίζεται σε €722 εκατ.

Πέραν των πιο πάνω, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει αιτηθεί την παροχή χρηματοοικονομικής βοήθειας από άλλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Το πρόγραμμα που θα συμφωνηθεί μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Τρόικας (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και Διεθνές Νομισματικό Ταμείο) για παροχή χρηματοοικονομικής βοήθειας στην Κυπριακή Δημοκρατία θα βασίζεται (α) στις κεφαλαιακές ανάγκες του χρηματοπιστωτικού συστήματος, (β) στις χρηματοδοτικές ανάγκες και στις ανάγκες αναχρηματοδότησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και (γ) στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης της Κυπριακής οικονομίας. Ως εκ τούτου οι συνολικές κεφαλαιακές ανάγκες του Συγκροτήματος θα υπολογιστούν σε συνεργασία με τις Κυπριακές Αρχές και την Τρόικα στα πλαίσια της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test) και του διαγνωστικού ελέγχου του δανειακού χαρτοφυλακίου του Συγκροτήματος που διενεργείται από την εταιρεία PIMCO. Με βάση τις συνολικές κεφαλαιακές ανάγκες, το Συγκρότημα θα υποβάλει σχέδιο ανακεφαλαιοποίησης και αναδιάρθρωσης για έγκριση από τις Κυπριακές Αρχές και την Τρόικα, το οποίο σχέδιο θα καθορίζει τον τρόπο και χρόνο αποπληρωμής της κρατικής στήριξης που θα λάβει το Συγκρότημα. 

Για να δείτε την ανακοίνωση του Συγκροτήματος πατήστε εδώ