Μείωση επιτοκίων στις πιστωτικές κάρτες

Λευκωσία, 6 Νοεμβρίου 2013

Η Τράπεζα Κύπρου, στο πλαίσιο της πολιτικής της για διευκόλυνση των πελατών, όσον αφορά στην τήρηση των υποχρεώσεων τους, ανακοινώνει τις ακόλουθες μειώσεις που αφορούν όλες τις πιστωτικές κάρτες από 06/11/2013:

     1) Μείωση επιτοκίου πιστωτικών καρτών από 12.5% σε 10.5%

     2) Μείωση εξόδων επί των καθυστερήσεων (αφορά καθυστερήσεις πέραν των €20) από 3% σε 2% μηνιαίως μέχρι 31/3/2014

Όλα τα πιο πάνω ισχύουν για όλους τους πελάτες της Τράπεζας Κύπρου συμπεριλαμβανομένων των πελατών της πρώην Λαϊκής.