Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013

Για να διαβάσετε την Ετήσια Οικονομική Έκθεση του Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013, πατήστε εδώ.