Αναδιάρθρωση και ανακεφαλαιοποίηση Τράπεζας Κύπρου

Αναδιάρθρωση και ανακεφαλαιοποίηση Τράπεζας Κύπρου

Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου («Τράπεζα» ή «Συγκρότημα») ανακοινώνει ότι μετά την πρόσφατη απόφαση της συνεδρίασης του Eurogroup που πραγματοποιήθηκε στις 25 Μαρτίου 2013,[1] έχουν πραγματοποιηθεί τα ακόλουθα[2]:

-      Ανακεφαλαιοποίηση μέσω «διάσωσης με ίδια μέσα» με την συνεισφορά καταθετών (bail-in of depositors) (με μετατροπή καταθέσεων σε ίδια κεφάλαια), διασφαλίζοντας ότι η Τράπεζα ικανοποιεί πλήρως τις ελάχιστες απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας, διατηρώντας δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 9% (Core Tier 1), στη βάση του δυσμενούς σεναρίου της PIMCO όπως υποβλήθηκε το Δεκέμβριο του 2012. Οι καταθέτες με καταθέσεις έως €100.000 οι οποίοι εξαιρούνται σύμφωνα με το σχετικό Διάταγμα προστατεύθηκαν πλήρως.

-      Απόκτηση των ασφαλισμένων καταθέσεων και της πλειοψηφίας των στοιχείων του ενεργητικού και των δανείων της Λαϊκής Τράπεζας Κύπρου Λτδ («Λαϊκή Τράπεζα»). Η Τράπεζα θα εξυπηρετεί όλους τους πελάτες της Λαϊκής Τράπεζας στην Κύπρο στη βάση των υφιστάμενων όρων ενώ όλο το προσωπικό της Λαϊκής Τράπεζας έχει μεταφερθεί στην Τράπεζα Κύπρου με τους ίδιους όρους.

-      Πώληση των δανείων, ακινήτων και καταθέσεων των τραπεζικών εργασιών του Συγκροτήματος στην Ελλάδα, στην Τράπεζα Πειραιώς.

Η αναδιάρθρωση και ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας ακολουθεί τις αποφάσεις του Eurogroup και στοχεύει στη δημιουργία μιας υγιούς και εύρωστης Τράπεζας με ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια, η οποία θα είναι σε θέση να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των πελατών της και να στηρίξει την κυπριακή οικονομία. Ως αποτέλεσμα, η Τράπεζα Κύπρου έχει διασφαλίσει τη θέση της ως το ηγετικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στην Κύπρο, έχει ενισχύσει σημαντικά την κεφαλαιακή της θέση, έχει ελαχιστοποιήσει την έκθεση της στην ελληνική οικονομία, έχει πρόσβαση στη ρευστότητα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και συνεχίζει να ανήκει σε ιδιώτες μετόχους.

Οι πιο πάνω σημαντικές αλλαγές σηματοδοτούν μια νέα εποχή για την Τράπεζα Κύπρου.[1] Και σύμφωνα με το Διάταγμα της Κεντρικής Τράπεζα Κύπρου υπό την ιδιότητα της ως Αρχή Εξυγίανσης,, ημερομηνίας  29 Μαρτίου 2013.

[2] Η ανακεφαλαιοποίηση και αναδιάρθρωση του Συγκροτήματος επετεύχθη με την έκδοση των Διαταγμάτων στις 25 και 29 Μαρτίου 2013 από την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου υπό την ιδιότητα της ως Αρχή Εξυγίανσης, με βάση τις εξουσίες που της παρέχει ο Περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμος του 2013