Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

  

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ («η Εταιρία») θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξένια (Οδός Θράκης 1311, Αγλαντζιά, Λευκωσία, Κύπρος), την Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 4:00 μ.μ.  για να ασχοληθεί με τα ακόλουθα θέματα:

  

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:

 

 

  1. Εξέταση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 2012*.
  2.  Διορισμός των ελεγκτών της Εταιρίας και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους*.
  3.  Καθορισμός της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
  4. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

  

*Αναφορικά με τις συνήθεις εργασίες που περιγράφονται στις υποπαραγράφους 1 και 2 ανωτέρω, θα προταθεί η αναβολή των εν λόγω εργασιών και η διεκπεραίωση αυτών σε εξ’ αναβολής συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί μέχρι το τέλος Νοεμβρίου 2013 και για την οποία σχετική ειδοποίηση θα σταλεί εκ νέου στους μετόχους. 

 

Η αναβολή των ως άνω εργασιών είναι αναγκαία επειδή δεν ήταν εφικτή η έγκαιρη ολοκλήρωση της ετοιμασίας των οικονομικών καταστάσεων και η έγκρισή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο ενόψει του γεγονότος ότι η ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας Κύπρου ολοκληρώθηκε μόλις στις 30 Ιουλίου 2013.

 

 

 

Φ. Ζωμενής

Γραμματέας

 

8 Αυγούστου 2013

 

 

Επεξηγήσεις για τα ψηφίσματα

 

Θέμα 1

Εξέταση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 2012.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί ως αναγκαία και εισηγείται την αναβολή των ως άνω εργασιών επειδή δεν ήταν εφικτή η ολοκλήρωση της ετοιμασίας των οικονομικών καταστάσεων και η έγκρισή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο ενόψει του γεγονότος ότι η ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας Κύπρου ολοκληρώθηκε μόλις στις 30 Ιουλίου 2013.

 

Θέμα 2

Διορισμός των ελεγκτών της Εταιρίας και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους.

 

Η απόφαση για διορισμό των ελεγκτών είθισται να γίνεται κατά την ίδια συνέλευση όπου εξετάζονται οι οικονομικές καταστάσεις.  Ως εκ τούτου το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται τη διεκπεραίωση των ως άνω εργασιών κατά την ημερομηνία που θα εξεταστούν οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας.

 

Θέμα 3

Καθορισμός της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Bάσει απόφασης του μεταβατικού Διοικητικού Συμβουλίου οι αμοιβές των μη εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων για την περίοδο 1/5/2013 – 31/12/2013 έχουν μειωθεί κατά 20% (σε ετήσια βάση) σε σύγκριση με τις αμοιβές που είχαν εγκριθεί από την προηγούμενη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας. Αυτή η απόφαση λήφθηκε στα πλαίσια της προσπάθειας για μείωση των λειτουργικών εξόδων της Εταιρίας.

 

Οι αμοιβές του Προέδρου και του Αντιπροέδρου αντιπροσωπεύουν τη συνολική τους αμοιβή. Δεν υπάρχει δηλαδή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή για συμμετοχή τους σε Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διοικητικά Συμβούλια θυγατρικών εταιριών του Συγκροτήματος στην Κύπρο ή το εξωτερικό. Όσον αφορά τις αμοιβές των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, η Επιτροπή Αμοιβών και το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρούν δικαιολογημένη τη διαφοροποίηση της αμοιβής των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, λόγω του μεγάλου αριθμού των θεμάτων που επιλαμβάνεται η Επιτροπή αυτή και του χρόνου που αναλώνεται από το κάθε μέλος για ενημέρωση και προετοιμασία αναφορικά με τις συνεδρίες της Επιτροπής. 

 

Υπό το φως των πιο πάνω, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση των μειωμένων αμοιβών για τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως ακολούθως:                                                                                                                                      

 

Ποσό σε ετήσια βάση

 

 

Πρόεδρος

  €68.000

 

Αντιπρόεδρος

  €51.000

 

Μη εκτελεστικά μέλη

  €13.000

 

Πρόεδροι Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου

    €3.300

 

Μέλη Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου

    €2.100

 

Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου

    €6.300

 

Μέλη Επιτροπής Ελέγχου

    €4.200

 

 

Για την περίοδο 1/1/2013 – 31/3/2013 οι αμοιβές των μη εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων βασίστηκαν στην απόφαση της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας.

 

Θέμα 4

Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Στις 5 Σεπτεμβρίου 2013 θα ανακοινωθούν τα ονόματα των υποψηφίων για εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Την ίδια μέρα θα αναρτηθούν όσα σχετικά βιογραφικά σημειώματα ληφθούν από την Εταιρία στην ιστοσελίδα του Συγκροτήματος www.bankofcyprus.com (επιλέξτε Σχέσεις Επενδυτών / Εταιρική Διακυβέρνηση).

 

Κατά την ημερομηνία της παρούσας ειδοποίησης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείτο από τους κ.κ. Σοφοκλή Μιχαηλίδη (Πρόεδρο), 'Ερολ Ρίζα (Αντιπρόεδρο), Λένια Γεωργιάδου, Κωνσταντίνο Δάμτσα, Μιχάλη Ζαννετίδη, Γιώργο Θεοχαρίδη, Φίλιππο Μαννάρη, Λάμπρο Παπαδόπουλο, Ανδρέα Περσιάνη, Ανδρέα Ποιητή, Πανίκο Πούρο, Σαββάκη Σαββίδη, Χρήστο Σορώτο, Τάκη Ταουσιάνη και Κώστα Χατζήπαπα. Τα ονόματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που θα προσφέρουν τον εαυτό τους για επανεκλογή στην Ετήσια Γενική Συνέλευση θα συμπεριληφθούν στην πιο πάνω ανακοίνωση.

 

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι για εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας πρέπει να ικανοποιούν τα κριτήρια που περιλαμβάνονται στην Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου με τίτλο ‘Η περί της Ικανότητας και Καταλληλότητας (Κριτήρια Αξιολόγησης) των Συμβούλων και των Διευθυντών Τραπεζών Οδηγία του 2006 και 2007’ (http://www.centralbank.gov.cy/nqcontent.cfm?a_id=4336), καθώς και στις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με την αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών του διοικητικού οργάνου και των προσώπων που κατέχουν καίριες θέσεις (http://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/internal-governance/guidelines-on-the-assessment-of-the-suitability-of-members-of-the-management-body-and-key-function-holders).

Η εκλογή οποιωνδήποτε νέων μελών τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.

 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 81 του Καταστατικού της Εταιρίας, ο αριθμός των Διοικητικών Συμβούλων δεν είναι μικρότερος των δέκα (10) ούτε μεγαλύτερος των δεκαοχτώ (18). Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 98 του Καταστατικού της Εταιρίας, κανένα άλλο πρόσωπο, εκτός του Διοικητικού Συμβούλου που αφυπηρετεί κατά τη συνέλευση, δεν θα μπορεί να επανεκλεγεί σε οποιαδήποτε γενική συνέλευση, στη θέση του Διοικητικού Συμβούλου, χωρίς προηγούμενη σύσταση για το σκοπό αυτό από τους Διοικητικούς Συμβούλους, εκτός αν σε χρόνο όχι μικρότερο των έξι και όχι περισσότερο των εικοσιμία ημερών πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για τη συνέλευση, αφεθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρίας γραπτή ειδοποίηση, υπογραμμένη από μέλος που έχει τα απαιτούμενα προσόντα να παρίσταται και να ψηφίζει στη συνέλευση για την οποία δίδεται η ειδοποίηση, για την πρόθεσή του να προτείνει το πρόσωπο αυτό για εκλογή, όπως επίσης και γραπτή ειδοποίηση, που υπογράφηκε από το πρόσωπο αυτό για την πρόθεσή του να δεχτεί εκλογή.

 

Σημειώσεις στην Ειδοποίηση Σύγκλησης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

(1)      Στην Ετήσια Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στο Μητρώο Μελών της Εταιρίας κατά την ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων. Κάθε μία συνήθης μετοχή της Εταιρίας έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (ημερομηνία αρχείου) για σκοπούς δικαιώματος ψήφου στην πιο πάνω Ετήσια Γενική Συνέλευση ορίζεται η 30η Αυγούστου 2013.

 

(2)      Πρόσωπο που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπό του για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Δεν είναι αναγκαίο ο αντιπρόσωπος που θα διοριστεί να είναι μέτοχος της Εταιρίας. Aν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρίας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερες της μίας μερίδας επενδυτή, για σκοπούς της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης δύναται να διορίζει διαφορετικό αντιπρόσωπο για τις μετοχές που εμφανίζονται στην κάθε μερίδα επενδυτή. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους από ένα μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

 

(3)      Η Ειδοποίηση Σύγκλησης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και το σχετικό έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου, το οποίο εσωκλείεται, διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Συγκροτήματος www.bankofcyprus.com (Σχέσεις Επενδυτών/Ανακοινώσεις) καθώς και σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Υπηρεσίας Μετοχών και Χρεογράφων της Εταιρίας στη Διεύθυνση Εύρου 4, Eurolife House, 3ος όροφος, Στρόβολος, Λευκωσία. Το έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου πρέπει να κατατεθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρίας (Οδός Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, Στρόβολος 2002 Λευκωσία, Κύπρος, φαξ +357 2233 6258 ή 357 2233 6261) τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τον χρόνο που ορίστηκε η σύγκληση της Συνέλευσης.

 

(4)      Σε περίπτωση που ο μέτοχος είναι νομικό πρόσωπο, το έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου είναι αναγκαίο να φέρει το πλήρες όνομα του νομικού προσώπου (μετόχου) και να υπογράφεται από πρόσωπα τα οποία είναι δεόντως εξουσιοδοτημένα από τον μέτοχο για την υπογραφή του εγγράφου διορισμού πληρεξούσιου αντιπροσώπου εκ μέρους και για λογαριασμό του μετόχου. Στην περίπτωση που μετοχές κατέχονται από κοινού από δύο ή περισσότερα πρόσωπα, πληρεξούσιο μπορεί να δώσει μόνο ο μέτοχος του οποίου το όνομα εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο Μελών της Εταιρίας.  Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρία καλώντας την Υπηρεσία Μετοχών και Χρεογράφων της Τράπεζας στο τηλέφωνο +357 2212 1755.

 

(5)      Οι μέτοχοι και/ή οι πληρεξούσιοι αντιπρόσωποί τους που θα παραστούν στη Συνέλευση, θα πρέπει να προσκομίζουν την πολιτική τους ταυτότητα ή άλλο πιστοποιητικό με το οποίο θα καθίσταται δυνατή η διακρίβωση της ταυτότητάς τους.

 

(6)      Κάθε νομικό πρόσωπο, που είναι μέλος της Εταιρίας, μπορεί με απόφαση των διοικητικών συμβούλων του ή άλλου διοικητικού σώματός του, να εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε πρόσωπο που θα θεωρήσει κατάλληλο, να ενεργεί ως αντιπρόσωπός του σε οποιαδήποτε συνέλευση της Εταιρίας. Το πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί με τον τρόπο αυτό, δικαιούται να ασκεί τις ίδιες εξουσίες εκ μέρους του νομικού προσώπου που αντιπροσωπεύει, που θα μπορούσε να ασκεί το νομικό πρόσωπο αυτό αν ήταν φυσικό πρόσωπο, μέλος της Εταιρίας.

 

(7)      Το Καταστατικό της Εταιρίας και οι πρακτικές που ακολουθεί η Εταιρία δεν προβλέπουν τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, ούτε τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στη ψηφοφορία.

 

 

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

 

(8)      Σε κάθε Γενική Συνέλευση, ψήφισμα που τίθεται σε ψηφοφορία θα αποφασίζεται με ανάταση των χεριών εκτός αν (πριν ή κατά την ανακοίνωση του αποτελέσματος της ψηφοφορίας με ανάταση των χεριών) ζητηθεί ψηφοφορία κατά μετοχή (poll) (α) από τον Πρόεδρο ή (β) από τουλάχιστο δέκα μέλη που παρίστανται προσωπικά ή με αντιπρόσωπο ή (γ) από οποιοδήποτε μέλος ή μέλη που παρίστανται προσωπικά ή με αντιπρόσωπο και εκπροσωπούν όχι λιγότερο του ενός δεκάτου του συνόλου των δικαιωμάτων ψηφοφορίας όλων των μελών που έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν στη συνέλευση ή (δ) από μέλος ή μέλη κατόχους μετοχών της Εταιρίας που παρέχουν δικαίωμα ψήφου στη συνέλευση και είναι μετοχές επί των οποίων πληρώθηκε συνολικό ποσό ίσο προς όχι λιγότερο του ενός δεκάτου του ολικού ποσού που πληρώθηκε επί όλων των μετοχών που παρέχουν το δικαίωμα αυτό.

 

(9)      Αν απαιτηθεί κατά μετοχή ψηφοφορία με τον τρόπο που αναφέρθηκε πιο πάνω, αυτή διεξάγεται σε τέτοιο χρόνο (μέσα σε δεκατέσσερις ημέρες) και τόπο και με τέτοιο τρόπο που δυνατό να καθορίσει ο Πρόεδρος. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά μετοχή θεωρείται ως ψήφισμα της συνέλευσης στην οποία απαιτήθηκε η ψηφοφορία κατά μετοχή. Η απαίτηση για ψηφοφορία κατά μετοχή μπορεί να αποσυρθεί. 

 

(10)    Οποιαδήποτε απόφαση αναφορικά με τα θέματα που αποτελούν τις συνήθεις εργασίες της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης θα λαμβάνεται (εκτός όπου προνοείται διαφορετικά από το Καταστατικό) με Σύνηθες Ψήφισμα. Σύνηθες Ψήφισμα είναι το ψήφισμα που εγκρίθηκε με απλή πλειοψηφία (50% + 1) των μελών που δικαιούνται και ψηφίζουν, προσωπικά ή μέσω αντιπροσώπου σε γενική συνέλευση.

 

(11)    Σε περίπτωση που μέτοχος δεν ψηφίσει σε κάποιο ψήφισμα, τότε θεωρείται ως αποχή (δεν υπολογίζεται) για σκοπούς καταμέτρησης ψήφων για το συγκεκριμένο ψήφισμα. 

 

(12)    Στην περίπτωση των ψηφισμάτων για εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αν ο αριθμός των υποψηφίων που θα εξασφαλίσει περισσότερες θετικές ψήφους παρά αρνητικές είναι μεγαλύτερος του μέγιστου αριθμού που προνοείται από το Καταστατικό της Εταιρίας (ήτοι 18), υπό την αίρεση συμμόρφωσης με τις σχετικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις (που προκύπτουν από τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και των σχετικών Οδηγιών της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου αναφορικά με τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου), τότε οι εν λόγω υποψήφιοι θα καταταχθούν με βάση τον αριθμό των θετικών ψήφων που έχουν λάβει. Θα εκλεγούν οι πρώτοι 18 υποψήφιοι με τον μεγαλύτερο αριθμό θετικών ψήφων των οποίων ο διορισμός θα εγκριθεί από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

(13)    Σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 127Β του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113, μέτοχος της Εταιρίας έχει το δικαίωμα (i) να προσθέσει θέμα στην ημερήσια διάταξη ετήσιας γενικής συνέλευσης νοουμένου ότι κάθε ένα τέτοιο θέμα συνοδεύεται από αναφερόμενους λόγους που δικαιολογούν τη συμπερίληψή του ή προτεινόμενο ψήφισμα για έγκριση στη γενική συνέλευση, και (ii) τοποθετήσει προτεινόμενο ψήφισμα για θέμα στην ημερήσια διάταξης γενικής συνέλευσης νοουμένου ότι:

 

(α)   το εν λόγω μέλος κατέχει ή τα εν λόγω μέλη κατέχουν τουλάχιστο πέντε τοις εκατόν (5%) του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπεί τουλάχιστο πέντε τοις εκατόν (5%) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου όλων των μελών τα οποία έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν στη συνέλευση στην οποία η αίτηση για τη συμπερίληψη του θέματος σχετίζεται, και

 

(β)   η αίτηση από μέλος για την προσθήκη θέματος ή ψηφίσματος (ως περιγράφεται ανωτέρω) ληφθεί από τον Γραμματέα της Τράπεζας σε έντυπη μορφή ή σε ηλεκτρονική μορφή στις πιο κάτω διευθύνσεις τουλάχιστον 42 ημέρες πριν από τη συνέλευση αναφορικά με την οποία σχετίζεται.

                 

          Διεύθυνση παράδοσης αίτησης σε έντυπη μορφή:

 

Γραμματέα,

Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λίμιτεδ

Οδός Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή,

Στρόβολος 2002, Λευκωσία,

Κύπρος

 

                                                ή με φαξ στο +357 2237 9655

 

Διεύθυνση παράδοσης αίτησης σε ηλεκτρονική μορφή:   investors@bankofcyprus.com

 

(14)    Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 128Γ του Περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113, οι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να λάβουν απαντήσεις από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, τηρουμένων των οποιωνδήποτε μέτρων δυνατόν να λάβει η Εταιρία για τη διασφάλιση της ταυτότητας των μετόχων. Απάντηση σε ερώτηση που υποβλήθηκε, δεν επιβάλλεται όπου (α) η απάντηση θα επενέβαινε ανάρμοστα στην προετοιμασία για τη συνέλευση ή στην εχεμύθεια, ή σε επιχειρηματικά συμφέροντα της Εταιρίας, (β) η απάντηση έχει ήδη δοθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας σε ειδικά διαμορφωμένη θέση ερωτήσεων και απαντήσεων ή (γ) κατά την κρίση του Προέδρου της Συνέλευσης είναι ανεπιθύμητο για τη διατήρηση της τάξης στη συνέλευση να απαντηθεί η ερώτηση. Πριν από την Ετήσια Γενική Συνέλευση, μέτοχοι μπορούν να υποβάλουν ερωτήματα γραπτώς, αποστέλλοντας επιστολή, μαζί με σχετικά αποδεικτικά της ιδιότητας τους ως μέτοχοι, τουλάχιστον τέσσερις μέρες προηγουμένως (δηλ. μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου 2013) στον Γραμματέα της Τράπεζας, Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λίμιτεδ οδός Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, Στρόβολος 2002, Λευκωσία, Κύπρος ή με φαξ στο +357 2237 9655 ή με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στο investors@bankofcyprus.com.