Εξαγορά Χρεογράφων 2011/2016

Λευκωσία, 4 Απριλίου 2011

  

Η Τράπεζα Κύπρου ανακοινώνει την εξαγορά στις 4 Μαΐου 2011 στο άρτιο του συνόλου των Χρεογράφων 2011/2016 ύψους €200 εκατ. που λήγουν τον Μάιο του 2016. Η εξαγορά γίνεται στα πλαίσια των όρων έκδοσης των Χρεογράφων σύμφωνα με τους οποίους η Τράπεζα Κύπρου έχει το δικαίωμα εξαγοράς των Χρεογράφων κατά ή μετά τον Μάιο 2011.  Τα Χρεόγραφα 2011/2016 είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.