Δελτίο Τύπου Asset Managment

Σε συνέχεια των Δελτίων Τύπου ημερομηνίας 12/01/2018 και 26/10/2017, η Τράπεζα Κύπρου διευκρινίζει ότι η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για την νέα Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΟΣΕΚΑ (UCITS) με την επωνυμία BOC Asset Management (BOCAM) αφορά μόνο  στην μεταφορά του αρχικού κεφαλαίου από την Τράπεζα Κύπρου, με σκοπό την ίδρυση της νέας εταιρείας.

Η BOC Asset Management έχει αδειοδοτηθεί και η λειτουργία της εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου με αριθμό άδειας ΟΣΕΚΑ ΕΔ 5/78/2012.

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

26 Οκτωβρίου 2017

Η Τράπεζα Κύπρου είναι το πρώτο Κυπριακό Τραπεζικό Ίδρυμα που ιδρύει εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων στη Κύπρο

Η θυγατρική της, BOCAssetManagement (BOCAM) ενισχύει την Κύπρο ως αξιόπιστο κέντρο παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών

Η Τράπεζα Κύπρου ιδρύει τη νέα εταιρεία διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΟΣΕΚΑ (UCITS), και είναι η πρώτη κυπριακή Τράπεζα που έχει εξασφαλίσει σχετική έγκριση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Με αυτόν τον τρόπο στηρίζει τον θεσμό των συλλογικών επενδύσεων και ενισχύει την εδραίωση της Κύπρου ως ενός αξιόπιστου κέντρου παροχής υπηρεσιών στα Αμοιβαία Κεφάλαια στην χώρα μας.

Η εταιρεία, υπό την επωνυμία BOC Asset Management Ltd (BOCAM) έχει συσταθεί υπό τη μορφή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ.113 και είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο εταιρειών της Κύπρου με αριθμό εγγραφής HE 358706. Συστάθηκε στις 4 Αυγούστου 2016 για αόριστη χρονική διάρκεια εξασφαλίζοντας τη σχετική άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου στις 19 Ιανουαρίου 2016 (αριθμός άδεια ΕΔ ΟΣΕΚΑ 5/78/2012). Η BOCAM είναι 100% θυγατρική εταιρεία του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου και θα προσφέρει ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών προϊόντων και υπηρεσιών σε ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές. Αναλαμβάνει κυρίως τη διαχείριση και φύλαξη μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΟΣΕΚΑ (UCITS) που θα καλύπτουν τις υφιστάμενες και μελλοντικές επενδυτικές ανάγκες των πελατών στη Κύπρο.

Παράλληλα η εταιρεία θα προσφέρει και επιπρόσθετες υπηρεσίες όπως:

  • Διακριτική Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Θεσμικών και Ιδιωτών Πελατών
  • Διαχείριση Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (OEE)
  • Συμβουλευτική Διαχείριση Θεσμικών Επενδυτών
  • Υπηρεσίες υποστήριξης σε κεφάλαια άλλων διαχειριστών (fund hosting services)

 Η BOC Asset Management (BOCAM) στηρίζεται σε εξελιγμένες μεθόδους διαχείρισης κεφαλαίων και οργάνωσης των υπηρεσιών της.