Ασφάλεια και προσβασιμότητα στις προτεραιότητες θεσμικών επενδυτών

Οι σημερινές ανάγκες των επενδυτών αφορούν στην ορθή διαχείριση των επενδύσεων βάσει του επενδυτικού τους προφίλ και στόχων καθώς και στην ασφάλεια και προσβασιμότητα στις επενδύσεις τους, αναφέρει ο διευθυντής Θεσμικών Κεφαλαίων και Θεματοφυλακής (Institutional Wealth and Custody) στο Τμήμα Διαχείρισης Κεφαλαίων  (Wealth Management unit), Μάριος Γεωργιάδης.

Σε συνέντευξή του στη StockWatch, ο κ. Γεωργιάδης αναφέρει ότι οι θεσμικοί πελάτες στους οποίους απευθύνεται η τράπεζα είναι ταμεία προνοίας και συντάξεως, χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, ημικρατικoί οργανισμοί, ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, αμοιβαία κεφάλαια και οργανισμοί εναλλακτικών επενδύσεων. 

Η συνέντευξη

Ερ.: Ποιες είναι οι σημερινές ανάγκες των θεσμικών επενδυτών;

Απ.: Σαφώς η ορθή διαχείριση των επενδύσεων τους βάσει του επενδυτικού τους προφίλ και στόχων καθώς και η ασφάλεια και προσβασιμότητα στις επενδύσεις τους. 

Η Τράπεζα μας, μέσω της μονάδας Θεσμικών Κεφαλαίων και Θεματοφυλακής (Institutional Wealth & Custody) έχει μια ευρεία γκάμα από χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με ευελιξία προσαρμογής τους  ανάλογα με τις απαιτήσεις του κάθε θεσμικού επενδυτή.   

Ο θεσμικός πελάτης δύναται να έχει έλεγχο των επενδύσεων του χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες θεματοφυλακής και εκτέλεσης εντολών και έχει τη δυνατότητα να προσθέτει χαρτοφυλάκια με τρίτους διαχειριστές και συμβούλους επενδύσεων.

Επίσης, η υπηρεσία μας προσφέρει και υπηρεσίες διαχείρισης διακριτικής ευχέρειας ή επενδυτικές συμβουλές (Discretionary Asset Management or Advisory Services), μέσω της ομάδας Διαχείρισης Κεφαλαίων της CISCO, θυγατρικής εταιρείας του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου (CISCO Asset Management).

Ερ.: Ποιες οι βασικές υπηρεσίες που παρέχει η μονάδα Θεσμικών Κεφαλαίων και Θεματοφυλακής;

Απ.: H μονάδα Θεσμικών Κεφαλαίων και Θεματοφυλακής (Institutional Wealth and Custody), εντάσσεται στις υπηρεσίες Διαχείρισης Κεφαλαίων (Wealth Management) της Τράπεζας Κύπρου και προσφέρει εξειδικευμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σε θεσμικούς πελάτες.  

Παρέχεται ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών για την κάλυψη των σύνθετων αναγκών των πελατών όπως η θεματοφυλακή / φύλαξη τίτλων, εκτέλεση εντολών, υπηρεσίες διακανονισμού συναλλαγών, επεξεργασία εταιρικών πράξεων και υπηρεσίες συναλλάγματος. 

Η μονάδα έχει επίσης ενεργό ρόλο στο τομέα των επενδυτικών ταμείων όπου αναλαμβάνει ρόλο θεματοφύλακα (Depositary) σε επενδυτικά ταμεία όπου προσφέρεται η φύλαξη περιουσιακών στοιχείων και η επαλήθευσή τους, σύμφωνα με την επενδυτική στρατηγική και τους περιορισμούς του κάθε ταμείου.

Παράλληλα παρέχονται υπηρεσίες παρακολούθησης ταμειακών ροών καθώς και άλλα καθήκοντα εποπτικής φύσης, όπως απαιτείται από τους σχετικούς νόμους, κανονισμούς και τα έγγραφα προσφοράς του ταμείου.

Ερ.: Τι πρέπει να γνωρίζουμε ως προς την προστασία των περιουσιακών στοιχείων που τελούν υπό θεματοφυλακή;

Απ.: Η προστασία και η ασφάλεια των επενδύσεων των πελατών  είναι το πιο σημαντικό στοιχείο στη φύλαξη τίτλων από ένα θεματοφύλακα. 

Για αυτό και εμείς συνεργαζόμαστε με τους μεγαλύτερους και πιο αξιόπιστους θεματοφύλακες οι οποίοι έχουν ένα τεράστιο δίκτυο συνεργατών και μπορούν να υποστηρίξουν σωστά τους τίτλους υπό θεματοφυλακή με έγκαιρη και ορθή ενημέρωση για εταιρικές πράξεις και το διακανονισμό συναλλαγών. 

Επίσης, η εμπειρία του θεματοφύλακα είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς και το μέγεθος του και η επαρκής στελέχωση της ομάδας του, ώστε να είναι αξιόπιστος και να ανταποκρίνεται σωστά και σε εύθετο χρόνο στις απαιτήσεις των πελατών.

Τέλος, οι εσωτερικές πολιτικές διακυβέρνησης, η συμμόρφωσή του με το κανονιστικό πλαίσιο και η σημασία που δίνει σε αυτό, είναι παράγοντες που συμβάλουν στην αξιοπιστία του στο να εκπληρώσει τα καθήκοντα του και στη δυνατότητα να ανταπεξέλθει και να διαχειριστεί τις προκλήσεις που προκύπτουν στο χρηματοοικονομικό περιβάλλον.

Ερ.: Μιλήστε μας για τις υπηρεσίες φύλαξης χρηματοοικονομικών τίτλων και θεματοφυλακής. Μπορείτε να χειριστείτε ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων;

Απ.: Οι υπηρεσίες θεματοφυλακής παρέχονται συνήθως από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όπως τράπεζες και εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών.  Αυτές οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν τη διαφύλαξη και την κατοχή χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων για λογαριασμό των πελατών, με σκοπό τη διασφάλιση της ασφάλειας και της σωστής διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων, καθώς και τη διευκόλυνση διαφόρων συναλλαγών και διακανονισμών.

Τα περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να κρατηθούν υπό φύλαξη αφορούν συνήθως εισηγμένες αξίες σε οργανωμένες αγορές και περιλαμβάνουν μετοχές, εταιρικά και κυβερνητικά ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια, καθώς επίσης και σε ράβδους χρυσού και άλλα πολύτιμα μέταλλα.

Μέσω του δικτύου θεματοφυλάκων της Τράπεζας Κύπρου, μπορούμε να αγοράσουμε και να έχουμε υπό φύλαξη τίτλους σε σχεδόν 60 χώρες, καλύπτοντας όλες τις ανεπτυγμένες αγορές έχοντας πρόσβαση σε πάνω από 200.000 αμοιβαία κεφάλαια σε πέραν των 50 χωρών.

Επίσης, έχοντας υπόψη τις ανάγκες επαγγελματιών διαχειριστών της αγοράς  μας, πρόσφατα έχει αποκτηθεί πρόσβαση για φύλαξη τίτλων στην αγορά της Ινδίας.   

Η Ινδία είναι τεράστια αγορά με χρηματιστηριακή κεφαλαιοποίηση της τάξης των €3 τρισ. και ιδιαίτερο τρόπο λειτουργίας.  Συνεπώς έχουμε συμβληθεί με ένα από τους μεγαλύτερους και έμπιστους ντόπιους θεματοφύλακες, την State Bank of India- Societe Generale,  ώστε οι επαγγελματίες επενδυτές από την Κύπρο να μπορούν πλέον να έχουν πρόσβαση στη χρηματαγορά της Ινδίας, μέσω της Τράπεζας Κύπρου.

Ερ.: Ποια είναι τα βασικά κριτήρια που πρέπει να έχει κάποιος πελάτης ώστε να αποκτήσει πρόσβαση στις επιλογές/προϊόντα που προσφέρετε; Σε ποιους πελάτες απευθύνεστε;

Απ.: Απευθυνόμαστε σε θεσμικούς πελάτες όπως ταμεία προνοίας και συντάξεως, χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, ημικρατικoύς οργανισμούς, ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, αμοιβαία κεφάλαια και οργανισμούς εναλλακτικών επενδύσεων. 

Οι πελάτες μας κυρίως κατατάσσονται ως επαγγελματίες επενδυτές και είναι ιδιαιτέρα απαιτητικοί καθώς το ύψος των κεφαλαίων που εμπιστεύονται κοντά μας είναι σημαντικό και τα κεφάλαια αυτά σε πολλές περιπτώσεις ανήκουν σε τρίτους όπως π.χ. τα ταμεία προνοίας ή αμοιβαία κεφάλαια. 

Συχνά  οι πελάτες μας έχουν διαφοροποιημένα και διεθνή επενδυτικά χαρτοφυλάκια και αναζητούν τράπεζες θεματοφύλακες με πρόσβαση στις παγκόσμιες αγορές μέσω του αξιόπιστου δικτύου θεματοφυλάκων και ανταποκριτών τραπεζών.

Ερ.: Γιατί κάποιος θεσμικός επενδυτής να εμπιστευτεί τις υπηρεσίες σας; Ποιο το συγκριτικό πλεονέκτημα που σας ξεχωρίζει από τον ανταγωνισμό;

Απ.: Συγκριτικό μας πλεονέκτημα είναι πρωτίστως τα υψηλά πρότυπα και μέτρα ασφαλείας που ακολουθούμε σε αυστηρά εποπτευόμενο περιβάλλον καθώς και η μακρά μας εμπειρία στο χειρισμό χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων και πελατών, ώστε να δίδεται στους πελάτες  ασφάλεια και εμπιστοσύνη.

Επιπλέον, είμαστε άμεσα προσβάσιμοι και ανταποκρινόμαστε σε άμεσο χρόνο στις απαιτήσεις των πελατών μας.  Ο τομέας της θεματοφυλακής είναι πολυδιάστατος, καθώς αναμιγνύονται διάφορες αγορές και κανόνες λειτουργίας τους, φορολογικά θέματα των εισοδημάτων των τίτλων, χρόνοι ανταπόκρισης σε εταιρικές πράξεις κλπ.  Οι θεσμικοί πελάτες έχουν ξεχωριστές ανάγκες και προτιμήσεις τις οποίες αναγνωρίζουμε.

Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στηn απόδοση αξίας στους πελάτες μας, και δίνουμε σημασία στο να βελτιώνουμε την απόδοση των επενδύσεων τους, έχοντας γνώση του τρόπου λειτουργίας αποκοπής φορολογίας στις επενδύσεις τους και όπου δικαιούνται αποδίδουμε την είτε μειωμένη είτε απαλλαγή φορολογικής αποκοπής στα εισοδήματα επενδύσεων.

Ερ.: Πώς αντιμετωπίζετε άμεσα τυχόν ερωτήσεις ή ανησυχίες από τους πελάτες σας;

Απ.: Η διαχείριση ανησυχίας των πελατών μας σχετικά με τις αποδόσεις των αγορών ή την ασφάλεια των επενδύσεών τους γίνεται μέσω της προσωπικής σχέσης, της ενεργής επικοινωνίας, και της διαφάνειας των πολιτικών που ακολουθούμε για εφαρμογή βέλτιστης πρακτικής θεματοφυλακής. 

Η ομάδα μας δίνει ιδιαίτερη σημασία στην άμεση υποστήριξη και ανταπόκριση των αιτημάτων των πελατών μας, είτε αυτό  αφορά τις εντολές τους είτε γενικότερα ζητήματα που ίσως τους απασχολούν. Είμαστε δίπλα στους πελάτες μας, ο έμπιστος τους συνεργάτης. 

Ερ.: Πόση υπολογίζεται η αξία του τομέα διαχείρισης κεφαλαίων στην Κύπρο και ειδικότερα των θεσμικών κεφαλαίων;

Απ.: Ο τομέας της διαχείρισης κεφαλαίων στην Κύπρο ασχολείται με τη διαχείριση των επενδυτικών κεφαλαίων των πελατών, κυρίως μέσω συλλογικών επενδύσεων, όπως είναι τα επενδυτικά ταμεία τύπου ΟΣΕΚΑ και ΟΕΕ, καθώς επίσης και με την διαχείριση κεφαλαίων ταμείων προνοίας και συντάξεων, ασφαλιστικών εταιρειών και άλλων θεσμικών πελατών. 

Η εκτιμώμενη αξία των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα €15 δισ.