Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου Διοικητικού Συμβουλίου

Η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ ανακοινώνει ότι το μεταβατικό Διοικητικό Συμβουλίου της Τράπεζας Κύπρου το οποίο καταρτίστηκε σε σώμα κατά την πρώτη σημερινή του συνεδρία εξέλεξε τους κ.κ. Σοφοκλή Μιχαηλίδη και Erol Riza ως Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο αντίστοιχα.