Προειδοποίηση κερδοφορίας

Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι τα αποτελέσματα του Συγκροτήματος μετά τη φορολογία και πριν την απομείωση Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2012 αναμένεται να παρουσιάσουν σημαντική αρνητική απόκλιση σε σχέση με τα δημοσιοποιημένα αποτελέσματα της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2011 λόγω των μειωμένων λειτουργικών εσόδων και των αυξημένων προβλέψεων για απομείωση δανείων.

Σημειώνεται ότι οι συνολικές ζημίες για το εννιάμηνο 2012 αναμένεται να είναι σημαντικά μειωμένες έναντι των ζημιών του εννιαμήνου 2011 οι οποίες συμπεριλάμβαναν σημαντικές ζημιές από την απομείωση ΟΕΔ.