Εξερευνώντας τον οργανισμό μας

Επιχειρηματικοί Τομείς: 

 • Ασφάλεια Πληροφοριών
 • Διαχείριση κινδύνων
 • Συμμόρφωση
 • Εσωτερικός Έλεγχος

Επιχειρηματικές Δραστηριότητες:

 • Λιανική Τραπεζική
 • Επιχειρήσεις
 • Μεγάλες & Διεθνής Επιχειρήσεις
 • Διεθνής Τραπεζικές Υπηρεσίες
 • Ασφαλιστικές Εργασίες
 • Διαχείριση Περιουσίας
 • Ψηφιακή Μεταμόρφωση

Λειτουργικές Δραστηριότητες & Δραστηριότητες Απομόχλευσης:

 • Οικονομική Διεύθυνση & Δραστηριότητες Απομόχλευσης
 • Διαχείριση Ακινήτων
 • Αναδιάρθρωση και Ανάκτηση Χρεών
 • Διαθέσιμα
 • Ανθρώπινο Δυναμικό & Μετασχηματισμός
 • Νομική Υπηρεσία & Γραμματέας ΔΣ
 • Τεχνολογία & Λειτουργικές Δραστηριότητες
 • Λειτουργικές Δραστηριότητες & Διαχείριση κόστους